Utbildningsplan för Kandidatprogram i religionsvetenskap

Bachelor's Programme in Theology and Religious Studies

Senare revision av utbildningsplanen finns.

  • 180 högskolepoäng
  • Programkod: RRE1K
  • Fastställd: 2006-05-22
  • Beslutad av: Teologiska fakultetsnämnden
  • Reviderad: 2012-11-14
  • Reviderad av: Katarina Westerlund
  • Utbildningsplanen gäller från: VT 2011
  • Ansvarig fakultet: Teologiska fakulteten

Behörighet

Grundläggande behörighet och Historia 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Historia A, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A1/1)

Beslut och riktlinjer

Utbildningsplanen är fastställd av Teologiska fakultetsnämnden 2006-05-22
Utbildningsplanen träder i kraft 2007-07-01
Utbildningsplanen gäller inte för för studieort Johannelund.

Programmets uppläggning

Kandidatprogrammet i religionsvetenskap inleds med en ämnesövergripande kurs Religionsvetenskap A, 30 högskolepoäng. Kursen ger en sammanhållen introduktion till det religionsvetenskapliga studiet.

Programmet fortsätter därefter med studier inom de fem religionsvetenskapliga områdena: Religionshistoria och Religionsbeteendevetenskap, Bibelvetenskap, Kyrko- och missionsstudier, Tros- och livsåskådningsvetenskap och Yrkesrelaterad religionsvetenskap. Studiet på denna nivå sker genom ett fritt val av 15-poängs kurser på B- och C-nivå. Sammanlagt läses 150 högskolepoäng.

Studierna skall innefatta kurser från minst två skilda områden. Inom ett av de områden som studenten väljer skall studierna omfatta minst 60 hp, vilket innebär avslutade studier på C2-nivå inom det aktuella området. Detta utgör utbildningens huvudområde. Kursen Religionsvetenskap A placeras i examen i studentens huvudområde. Yrkesrelaterad religionsvetenskap kan inte utgöra huvudområde kandidatprogrammet i religionsvetenskap, utan kan enbart utgöra biområde.

I studierna kan även ingå en eller flera kurser om sammanlagt 30 hp av de fristående ämnesövergripande kurser som anordnas av teologiska institutionen, där det anges i kursplanen att kursen i fråga kan ingå i kandidatprogrammet.

Programmet avslutas med ett självständigt arbete om 15 hp. Den avslutande uppsatsen skrivs enskilt inom det område som utgör studentens huvudområde i examen.

Examen

Programmet leder fram till Teologie kandidatexamen, 180 hp, på engelska benämnd Bachelor of Theology eller Bachelor of Religious Studies, 180 credits

Övriga föreskrifter

För studenter som läste enligt 1999 års utbildningsplan för religionsvetenskapligt program och som från och med höstterminen 2015 ansöker om att erhålla utbildningsbevis gäller att också dessa studenters examen regleras av föreliggande utbildningsplan. Det innebär att 1999 års lokala utbildningsplan fungerar parallellt med föreliggande utbildningsplan och gäller t.o.m. vårterminen 2015. Fram till och med vårterminen 2015 används i tillämpliga fall parallella kursplaner för 1999 års och 2007 års studieordning, men undervisningen är fr.o.m. höstterminen 2007 i huvudsak samordnad med undervisningen för de kurser som ges enligt den nya studieordningen.

Övergångsbestämmelserna innebär ingen begränsning för de studenters om antagits enligt 1999 års lokala utbildningsplan vad gäller möjligheten att ta ut teologie kandidatexamen utöver det som regleras av den utbildningsplanen. Däremot ges även dessa studenter möjlighet att avsluta sin utbildning genom att följa föreliggande utbildningsplan.