Teologprogrammet

Läsåret 2021/2022

Bild för Teologprogrammet 2021/2022
 • 180 hp
 • HT 2021, Uppsala, 100 %, Campus
 • VT 2022, Uppsala, 100 %, Campus
 • Utbildningsplan
Anmälan

Teologiska traditioner och religiösa praktiker präglar vår samtid mer än vad vi kanske tror. Läser du teologi vid Uppsala universitet lär du dig att tolka och analysera religiösa idéer, normer och handlingar i historien och idag. Här får du stor religionsvetenskaplig bredd och kan fördjupa dig i en mängd olika områden inom Sveriges största teologiska utbildning.

Om programmet

Teologprogrammet är en aktuell och relevant utbildning som hjälper dig att utveckla förmågan att tolka och kritiskt och konstruktivt granska olika religiösa värderingar och sätt att se på livet, historiskt och idag. Den förbereder dig för framtiden du vill verka i, oavsett om du vill jobba inom kristna kyrkor, muslimska församlingar, ekumeniska organisationer, myndigheter eller den vidare kultursfären. Utbildningen ger dig möjlighet att studera, reflektera och analysera utifrån olika teologiska perspektiv.

Varför ska jag välja Teologprogrammet?

 • Du får en aktuell teologisk utbildning med yrkesrelevans.
 • Programmet bygger på religionsvetenskaplig forskning med bredd och djup.
 • Du utvecklar förmågan att tolka och kritiskt och konstruktivt granska teologiers betydelse för människors liv, kultur och samhällen.
 • Genom dialog med företrädare för religiösa grupper utvecklar du en förståelse för dina egna och andras teologiska uppfattningar och värderingar.
Du bestämmer själv om du vill fördjupa dig inom kristen eller islamisk teologi. Skulle du hitta något annat område som intresserar dig, exempelvis judiska eller buddhistiska traditioner, kan du gräva djupare i det också. För att förstå hur ditt framtida arbete kan se ut kan du välja att göra praktik. För dig som vill bredda kontaktnätet över världen finns det även möjlighet till utbytesstudier.

Alla våra lärare är aktiva forskare inom olika religionsvetenskapliga ämnen, vilket innebär att du får ta del av den senaste forskningen. Under utbildningen får du också chans att möta olika företrädare för yrkeslivet.

Examen

Programmet leder till en teologie kandidatexamen (Bachelor of Theology) med religionsvetenskap som huvudområde.

Bild på student
Läs intervjun
Bild på student

Möt två studenter som läser teologi i Uppsala: Adelie som läser kristen teologi och Olivia som läser islamisk teologi och filosofi.

Adelie Molander läser kristen teologi. Hon vill lära sig mer om kristen tro, tradition och lära och tipsar om att också prova på att läsa andra kurser på universitetet då det finns så mycket att upptäcka. Hennes mål är att bli präst i Svenska kyrkan.

Olivia Saad läser islamisk teologi och filosofi. Religion och särskilt islam har alltid varit hennes största intresse. Hon tycker att utbildningen utvecklar hennes kritiska tänkande och förmågan att uttrycka det hon tänker. Efter utbildningen vill hon gå vidare till doktorandstudier.

Läs hela intervjuerna med Adelie och Olivia!

Registrera ditt intresse

Upplägg

Teologprogrammet är en yrkesförberedande utbildning med två inriktningar som du väljer mellan. På inriktningen mot kristen teologi studerar du kristen teologi i historia och nutid, och kan fördjupa dig i de bibliska språken. På inriktningen mot islamisk teologi studerar du islamisk teologi i historia och nutid, och kan fördjupa dig i Koranens innehåll och dess olika tolkningar.

I fokus för utbildningen står teologisk tolkning av mänskligt liv, i historia och samtid. Perspektiven är flera - filosofiska, språkliga, beteendevetenskapliga och historiska. Din förmåga att reflektera över och kritiskt och konstruktivt granska olika teologiska föreställningar och värderingar går som en röd tråd genom hela programmet och du tränas i att tolka och förstå religiösa texter, praktiker och kulturuttryck.

Den första hälften av programmet syftar till att ge dig en religionsvetenskaplig bas att stå på. Då läser du tillsammans med studenter från Religionsvetarprogrammet. Utbildningarna skiljer sig dock något åt i denna del genom olika programspecifika seminarier och uppgifter.

Studierna inleds med att du får en bred överblick över religionsvetenskapens olika inriktningar och metoder. Du börjar med att läsa om olika religioner i dåtid och i modern tid. Bibeln och Koranen presenteras och du får en introduktion till olika religiösa och sekulära livsåskådningar. Dina kunskaper breddas när du ser på religion ur ett historiskt, teologiskt och filosofiskt perspektiv. Ett centralt moment där religion sätts i ett större sammanhang är när du studerar hur religion påverkar individen och samhällen.

Under år två går du vidare med att se på religion ur etiska och politiska perspektiv. Efter detta börjar din programspecialisering:

 • Studier i koinégrekiska och Nya testamentets texter eller studier i hebreiska och Gamla testamentet/Hebreiska bibelns texter,
 • Studier i arabiska, persiska eller turkiska eller
 • Kurser inom kristen eller islamisk teologi.
Det första alternativet är utformat för att passa kraven för blivande präster och pastorer i kyrkor och samfund.

Inledningsvis under det tredje året får du möjlighet att göra arbetsplatsförlagd praktik, studera utomlands eller läsa valbara kurser vid Teologiska institutionen.
 • Praktik: Välj mellan att praktisera i Sverige eller utomlands hela terminen (30 hp) eller kombinera praktik (15 hp) med valbara kurser (15 hp).
 • Utlandsstudier: Läs ett halvår vid något av de lärosäten som Uppsala universitet samarbetar med, se utlandsstudier.
 • Valbara kurser: Bredda eller fördjupa din utbildning med att välja kurser från institutionens kursutbud.
Det sista halvåret ägnar du åt teori och metod samt ämnesfördjupning och skriver en kandidatuppsats.

Kurser inom programmet

Termin 1
Introduktionskurs i religionsvetenskap, 30 hp:

 • Att studera religion i samtiden, 5 hp
 • Religioner i historia och nutid, 12 hp
 • Bibeln och Koranen, 6 hp
 • Livsåskådningar, 7 hp

Termin 2
Fortsättningskurs i religionsvetenskap, 30 hp:
 • Religion, individ och samhälle, 6 hp
 • Hinduism och buddhism i världen, 3 hp
 • Judendom och islam i världen, 3 hp
 • Kristendom i världen, 6 hp
 • Teologi- och filosofihistoria, 6 hp
 • Tolkning och reception av bibliska texter, 6 hp

Termin 3
Breddkurs i religionsvetenskap, 12 hp:
 • Etik, religion och politik, 6 hp
 • Förnuft och religiös tro, 6 hp
Specialkurs i kristen teologi, 18 hp (inriktning kristen teologi):
 • Kyrkor i tider av förändring, 9 hp
 • Modern kristen teologi, 9 hp
eller

Specialkurs i islamisk teologi, 18 hp (inriktning islamisk teologi)


Termin 4 och 5
Kurserna under termin 4 och 5 är periodiserade och ges endast en gång per år, på höstterminen eller på vårterminen. Beroende på vilket kursval som du gör, läser du därför kurserna antingen under din fjärde eller femte termin.

Nya testamentet med studier i grekiska, 30 hp (inriktning kristen teologi)
eller
Hebreiska bibeln med studier i hebreiska, 30 hp (inriktning kristen teologi)
eller
Arabiska A, 30 hp (inriktning islamisk teologi)
eller
Kurser inom kristen eller islamisk teologi, 30 hp

Praktik, 15 hp/30 hp
eller
Utbytesstudier, 30 hp
eller
Valbara kurser, 15 hp/30 hp

Termin 6
Fördjupningskurs i religionsvetenskap, 30 hp:
 • Teori och metod, 7,5 hp
 • Fördjupning, 7,5 hp
 • Uppsats, 15 hp

Om undervisningen

Traditionella föreläsningar och seminarier, studiebesök i religiösa miljöer och möten med företrädare för olika samhällssektorer är några av de undervisningsformer du möter i programmet. I seminariegrupper sker diskussioner utifrån föreläsningar, kursböcker, bildmaterial och film.

Egna studier och förberedelser i grupp inför föreläsningar, seminarier och studiebesök ingår i studierna och du utvecklar allt mer dina färdigheter i skriftlig och muntlig presentation. Möjlighet finns att medverka aktivt i utbildningens utformning där du själv leder vissa moment. Kurslitteraturen är delvis på engelska och det förekommer också skriftliga och muntliga uppgifter på engelska.

I religionsvetenskapliga studier ingår etiska diskussioner då du som student får en såväl teoretisk som praktisk träning i att förstå och bearbeta värderingsfrågor och ditt eget förhållningssätt till religion. Du kommer att ställas inför frågor om din egen och andras livsåskådning, dess betydelse i olika historiska och samtida sammanhang lokalt och globalt, och du tränas i att argumentera för olika uppfattningar i värderingsfrågor, inte minst i relation till olika religiösa övertygelser.

Dina lärare är aktiva forskare och du kommer att möta externa föreläsare med olika bakgrund. I utbildningen medverkar också yrkesverksamma inom exempelvis olika församlingar, diakoni eller skola.

Studera utomlands

Under termin fem finns det möjlighet att studera utomlands. Uppsala universitet har utbyten med över 400 universitet runt om i världen. Studenter som tidigare har läst religionsvetenskap har till exempel valt att åka till Brasilien, Costa Rica, Nya Zeeland eller USA.

Karriär

Utbildningen ger dig en god grund för ett yrkesliv inom kristna och muslimska samfund och organisationer där teologiska kunskaper efterfrågas.
Teologprogrammet är relevant för dig som vill arbeta inom:

 • kristna kyrkor och samfund
 • muslimska samfund
 • ekumeniska råd
 • kristna eller muslimska civilsamhällsorganisationer
 • kultursektorn
Vidare studier
Teologprogrammet ger en utmärkt grund att stå på för vidare studier och/eller forskning. Vill du fortsätta med religionsvetenskapliga studier på avancerad nivå ger programmet dig behörighet att söka följande program:Karriärstöd
Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd karriäraktiviteter och boka individuella vägledningssamtal. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

Teologprogrammet

180 hp

HT 2021, 100 %, Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 15 april 2021

Anmälningskod: UU-P5506 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Behörighet: Grundläggande behörighet och Historia 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Historia A, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A1/1)

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 45000 kr

Total studieavgift: 270000 kr

Teologprogrammet

180 hp

VT 2022, 100 %, Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 15 oktober 2021

Anmälningskod: UU-P0506 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Behörighet: Grundläggande behörighet och Historia 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Historia A, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A1/1)

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 45000 kr

Total studieavgift: 270000 kr

Kontakt och mer info

Kontakt

Studievägledning

studievagledningen@teol.uu.se

018-471 21 85

Teologiska institutionen

Thunbergsvägen 3 B

Box 511, 751 20 Uppsala

018-471 22 95

Programstart och registrering

För att få delta i studierna måste du vara antagen och registrerad.
 
Du registrerar dig på ditt program genom webbregistrering i Ladok på programmets inledande kurs.
 
Registreringsperioden för din kurs startar 20 december, du har fram till en vecka innan kursstart på dig att registrera dig på kursen. Dubbelkolla i Ladok för att se registreringsperioden och datumet för när kursen startar. 
 
Om du inte registrerar dig under angiven tidsperiod riskerar du att förlora din plats. Om du har blivit efterantagen och inte har kunnat webbregistrera dig innan den ordinarie registreringsperiodens utgång, kontaktar du vår expedition på student@teol.uu.se (med ditt namn, personnummer och kursens namn) för att få hjälp med registreringen.
 
 
Information till villkorligt antagna:
Är du antagen med villkor har du fram till kursstart på dig att uppfylla villkoret. Kontakta institutionens expedition på student@teol.uu.se (med ditt namn, personnummer och kursens namn) för att få hjälp med registreringen. Observera att du måste ha uppfyllt villkoret för att kunna bli registrerad.  
 
 
Information till reserver:

Om du har blivit reservantagen och inte har kunnat webbregistrera dig innan den ordinarie registreringsperiodens utgång kontaktar du vår expedition på student@teol.uu.se (med ditt namn, personnummer och kursens namn) för att få hjälp med registreringen.  
 
  
Kursstartinformation:
Schemat finner du i lärplattformen Studium eller på Teologiska institutionens hemsida: www.teol.uu.se.
 
Kursplan, litteraturlista samt ev. övrigt kursmaterial finner du i Studium.