Programmets uppbyggnad

Masterprogrammet i mänskliga rättigheter är en tvåårig utbildning på 120 hp. Programmet kan även leda till en magisterexamen efter första årets studier (60 hp), se alternativ 2 under andra terminen nedan.
För anmälan och information se programinformationen i utbildningskatalogen.
Fördjupad information om programmets uppbyggnad hittar du i utbildningsplanen.

Programmets uppläggning

Första terminen (30 hp):

Andra terminen (30 hp):

Under programmets andra termin läses ett antal valfria kurser om 7,5 hp vardera. Du som tänker ta en magisterexamen väljer två av dessa kurser och skriver sedan en magisteruppsats om 15 hp. Du som tänker ta en masterexamen väljer fyra av de valfria kurserna.

Alternativ 1: Du som tänker ta en masterexamen läser fyra av ovan angivna kurser.
Alternativ 2: Du som tänker ta en magisterexamen läser två av ovan angivna kurser samt läser uppsatskursen Mänskliga rättigheter, magisteruppsats (15 hp). Alternativ 2 kan också väljas av dig som tänker ta en masterexamen. Du skriver då under programmets fjärde termin ytterligare en uppsats om 15 hp.

Tredje terminen (30 hp):

Fältstudium och praktik,
Inom ramen för denna kurs genomför du en relevant undersökning i en svensk eller internationell miljö. Fältstudiet kan relateras till det ämne som sedan skall behandlas i examensarbetet (15 hp)

Mänskliga rättigheter i politik, rätt och religion.
Inom ramen för denna kurs väljer du två valfria fördjupningskurser bland följande tre ämnesområden:

  • Politisk teori och mänskliga rättigheter,
  • Rättsvetenskap och mänskliga rättigheter och
  • Religionsvetenskap och mänskliga rättigheter.

Kurserna ger fördjupade kunskaper om skilda teorier kring mänskliga rättigheter inom de tre områdena. (15 hp)

Fjärde terminen (30 hp):

Examensarbete för masterexamen i mänskliga rättigheter

Alternativ 1: Masteruppsats (30 hp).
Alternativ 2: Uppsats (15 hp) och två kurser à 7,5 hp. Du som under programmets andra termin har skrivit en magisteruppsats om 15 hp väljer detta alternativ, som består av ett självständigt arbete om 15 hp samt två kurser om sammanlagt 15 hp, vilka väljs bland de kurser från termin två som du inte redan har läst.

Examen

Efter genomgånget masterprogram om två år avläggs en teologie masterexamen i mänskliga rättigheter (120 hp) vid Uppsala universitet. Den som avslutar programmet efter den andra terminen genom att skriva en magisteruppsats avlägger en teologie magisterexamen i mänskliga rättigheter (60 hp).