Omregistrering

Du måste vara registrerad varje termin du läser vid Teologiska institutionen. Har du varit registrerad på en kurs, som du av någon anledning inte har slutfört, har du möjlighet att ansöka om omregistrering för att slutföra kursen. Omregistrering sker i mån av plats, det vill säga efter att alla nyantagna har hunnit registrera sig och vi har hunnit kalla eventuella reserver.

Ansökan om omregistrering ska göras senast vid kursstart.

För uppsatskurser gäller att studenten tilldelas ett på förhand fastställt antal timmar för uppsatshandledning. Nyantagna studenter har förtur till handledning. Omregistrering sker i mån av därefter resterande handledarresurser aktuell termin. Studenter som ansöker om omregistrering för första gången prioriteras framför de som har varit omregistrerade tidigare. Därefter sker prioritering utifrån hur många gånger de sökande tidigare har varit omregistrerade, varvid färre gånger ger förtur framför fler. Studenten beviljas inte omregistrering om de tidigare timmarna för handledning är förbrukade.

Länk till omregistreringsformulär.

Kurserna i de tidigare kandidat- och masterprogrammen i religionsvetenskap har upphört att ges. När en kurs upphör ger vi examinationstillfällen enligt senast gällande kursplan under de tre efterföljande terminerna. Önskar du bli examinerad på en kurs som har upphört?

Länk till formulär för anmälan till examination på kurser som upphört

För kurser som inte har upphört (programkurser och fristående kurser) hänvisas till ansökan om omregistrering vid nästa ordinarie kurstillfälle.

Har du frågor, kontakta Teologiska institutionens expedition på student@teol.uu.se.

Senast uppdaterad: 2024-02-07