Omregistrering

Du måste vara registrerad varje termin du läser vid Teologiska institutionen. Har du varit registrerad på en kurs, som du av någon anledning inte har slutfört, har du möjlighet att ansöka om omregistrering för att slutföra kursen. Omregistrering sker i mån av plats, det vill säga efter att alla nyantagna har hunnit registrera sig och vi har hunnit kalla eventuella reserver.

Ansökan om omregistrering ska göras senast vid kursstart.

För uppsatskurser gäller att studenten tilldelas ett på förhand fastställt antal timmar för uppsatshandledning. Nyantagna studenter har förtur till handledning. Omregistrering sker i mån av därefter resterande handledarresurser aktuell termin. Förtur ges då till studenter som enligt handledare med stor sannolikhet kan förväntas bli färdiga med sin uppsats under aktuell termin. Därefter studenter som sannolikt kan förväntas bli färdiga och därefter studenter som ej har påbörjat sitt uppsatsskrivande. Studenten beviljas inte omregistrering om de tidigare timmarna för handledning är förbrukade.

Länk till omregistreringsformulär.

Kurserna i de tidigare kandidat- och masterprogrammen i religionsvetenskap har upphört att ges. När en kurs upphör ger vi examinationstillfällen enligt senast gällande kursplan under de tre efterföljande terminerna. Önskar du bli examinerad på en kurs som har upphört?

Länk till formulär för anmälan till examination på kurser som upphört

För kurser som inte har upphört (programkurser och fristående kurser) hänvisas till ansökan om omregistrering vid nästa ordinarie kurstillfälle.

Har du frågor, kontakta Teologiska institutionens expedition på student@teol.uu.se.

Senast uppdaterad: 2022-12-02