Systematisk teologi med livsåskådnings-forskning

Ämnesbeskrivning

Forskning inom ämnet Systematisk teologi med livsåskådningsforskning vid Uppsala universitet innebär studium av de livsåskådningar, filosofier, religiösa idéer och ideologier som genom historien har präglat europeisk kultur, och i förlängningen det som – något oprecist – brukar kallas västerländsk kultur. Studium av kristen lära och kristna teologitraditioner har en central plats i forskningsämnets självförståelse, tillsammans med studiet av många andra filosofiska och religiösa tanketraditioner som har växt fram i kritiskt samspel med de dominerande västerländska kristendomsformerna. Detta innebär att sekulära ideologier och livsåskådningar är av stort intresse för forskningen. Det bör vidare påpekas att judiskt tänkande har en given plats i forskningsämnet. Forskningen är inte begränsad till traditionella teologiska och filosofiska källtexter utan har under lång tid präglats av en mångfald av olika material som innebär att forskningen vidgats både innehållsligt och metodologiskt. Här kan nämnas olika konstnärliga material, intervjuundersökningar och olika former av tidskriftsmaterial. Inom forskningsämnet värnas en stark tradition av genusvetenskaplig och maktteoretisk diskussion.

Teologiska fakultetens ämnesövergripande profilområde, islamisk teologi och filosofi, är ett fält som allt oftare uppmärksammas i forskningen inom Systematisk teologi med livsåskådningsforskning. Islam som religion och dess tanketraditioner, som under tidigare epoker hade avgörande betydelse för forman- det av europeisk teologi och filosofi, har fått förnyad aktualitet i den nutida europeiska idédebatten.

Anställda och övriga verksamma

Länkarna nedan leder till universitetets personalkatalog.