Kyrkohistoria

Publikationer

Skriftserier

Kyrkohistoria omfattar studiet av kristna kyrkor, samfund och grupper från äldsta tid fram till idag. Såväl den geografiska som kronologiska och konfessionella bredden är stor. Kyrkohistoriska undersökningar kan inrikta sig på lärosatser och mer eller mindre formell teologisk reflexion, men också på studier av organisation, personer och praktiskt kyrko- och fromhetsliv. Ett gemensamt drag för kyrkohistorisk forskning är intresset för förändringar i ett konkret historiskt sammanhang, där idéhistoriska, rättsliga, politiska och i bred mening sociala faktorer har betydelse. Kyrkohistoria är alltså ett forskningsämne där kristna trosföreställningar och praktiker analyseras som delar av sin tids mer allmänna historiska sammanhang.

I Uppsala är den kyrkohistoriska forskningen inriktad på Europa under de senaste femhundra åren, och inte minst på Norden under 1800- och 1900-talet. Inom forskningsämnet finns två övergripande forskningsprogram: ”Uppbrottet ur enhetskyrkan” och ”Lekfolk som aktörer och förebilder.” Flera lärare och doktorander arbetar med projekt som relaterar till programmen, men vi bedriver också forskning på andra fält. För detaljer om pågående forskning, se enskilda forskningsprojekt.

Anställda och övriga verksamma

Länkarna nedan leder till universitetets personalkatalog.