Etikämnet vid teologiska fakulteten befinner sig i skärningspunkten mellan religionsvetenskaplig forskning och filosofisk analys av moral. Inom etikämnet bedrivs projekt av såväl seniora forskare som av doktorander. Pågående forskning fördjupar på olika sätt förståelsen av moral som ett socialt fenomen och dess relation till olika livsåskådningar. Intensivt internationellt och nationellt samarbete knyter våra projekt till flera forskningsstarka miljöer i Sverige och runtom i världen.

Det är tre inriktningar som prioriteras inom ämnet – etisk teori, politisk etik med mänskliga rättigheter och praktisk etik.  

Forskning kring socialetiska och politiskt filosofiska problem har sedan länge varit etikämnets särskilda profil. En för oss central fråga gäller vad social rättvisa innebär. Vi studerar olika utformningar av rättviseteori och relaterar dessa till både filosofisk analys av politisk etik, rationalitetskritik och olika religioners syn på samhälle och politik. Stor vikt läggs vid studier av skilda socialetiska teorier inom judisk, kristen och muslimsk tradition.

Ytterligare ett område som särskilt prioriteras är studiet av de mänskliga rättigheterna. Hur ska man utveckla förståelsen av människans lika värde och hur ska skyddet av de mänskliga rättigheterna utformas? Vilken är relationen mellan lag, moral och politik inom den samtida diskursen om mänskliga rättigheter? Kan den liberala individualism som traditionellt präglar talet om de mänskliga rättigheterna förenas med den befrielsevision som finns inom skilda post-koloniala teorier och praktiker? Flera projekt inom etikämnet arbetar med dessa frågor och fokuserar särskilt på de utmaningar mot den traditionella västerländska tolkningen av de mänskliga rättigheterna som kommer från andra kulturer och från olika religiösa kontexter.  

Studier i praktisk etik är efterfrågade av samhället både i Sverige och internationellt. Etikforskare i Uppsala bedriver flera intressanta projekt med hög samhällsrelevans. Det som särskilt kännetecknar vår profil är att frågorna inom praktisk etik alltid relateras till en teoretisk metareflektion. På detta sätt utmanar undersökningar inom praktisk etik etisk teori samtidigt som en genomtänkt teoretisk och metodologisk ansats för tillämpade undersökningar säkras.

Till de områden som uppmärksammas hör särskilt miljöetik och djuretik, biomedicinsk etik och sexualetik. Vidare bedrivs forskning om ekonomisk etik samt om etik och skönlitteratur. Vi är särskild intresserade av frågan om hur olika religiösa traditioner och skilda teologiska ansatser bidrar till en vidareutveckling av praktisk etik.  

Anställda och övriga verksamma

Länkarna nedan leder till universitetets personalkatalog.