Kyrkovetenskap

Vi fokuserar på den kristna teologi som gestaltas och formas i människors liv i och runt den kyrkliga gemenskapen.

Publikationer

Ämnet kyrkovetenskap i Uppsala fokuserar på den teologiska förståelsen av den kristna kyrkan. I centrum står det praktiska kyrkolivet och studierna handlar om på vilket sätt detta kan ses som uttryck för vad en kristen kyrka kan vara. Ämnet har vuxit fram ur den praktiska teologin, men har allt mer integrerat ett systematisk-teologiskt perspektiv. Relevanta områden att studera inom kyrkovetenskap kan till exempel röra själavård, predikan, liturgik, kateketik, kyrkorätt, ekumenik och diakoni. Kyrkovetenskapen kan också inkludera studier av  kyrkans organisation och struktur, liksom fysiska gudstjänstrum och föremål, eller hur en roman eller en film framställer den kristna kyrkan. Kyrkovetenskapen fokuserar på olika sätt på den teologi som gestaltas och formas i människors liv i och runt kyrkliga gemenskaper.

Kyrkovetenskapen intresserar sig i princip för alla kyrkor och samfundsbildningar, historiskt och i nutid. Vid Uppsala universitet har ämnet huvudsakligen fokuserat på de större kyrkor som finns i Sverige, Europa och USA, men idag blir det också allt viktigare att studera kyrkor som är nya för det svenska sammanhanget, som ortodoxa och orientaliska kyrkor.

Kyrkovetenskap kan bedrivas på många olika sätt metodologiskt och teoretiskt. Under de senaste åren har tyngdpunkten allt mer rört sig mot empiriska och etnografiskt inspirerade studier.

Anställda och övriga verksamma

Länkarna nedan leder till universitetets personalkatalog.