Acta Universitatis Upsaliensis: Uppsala Jewish Studies


Forum för judiska studier har en skriftserie, Uppsala Jewish Studies. Den ingår i Acta Universitatis Upsaliensis.

I skriftserien publiceras främst ny svensk forskning inom fältet Judiska studier i vid mening. Serien rymmer både monografier och antologier liksom föreläsningsserier, konferensbidrag och källutgåvor.

Redaktörer för serien är FJS:s båda föreståndare, Cecilia Wassen och Lars M Andersson. Serien har ett redaktionsråd som utgörs av de fem fakultetsrepresentanterna i FJS:s styrelse och forskare inom fältet judiska studier verksamma vid andra svenska och utländska lärosäten. Redaktörskapet för de enskilda volymerna roterar bland medlemmarna i redaktionsrådet. Gästredaktörer anlitas när så behövs. Insända arbeten granskas anonymt av två av varandra oberoende lektörer. Skrifterna ges ut såväl digitalt som i tryckt form.

Uppsala Jewish Studies vänder sig i första hand till forskare, akademiska lärare och studenter inom fältet judiska studier i vid mening men också till den intresserade allmänheten. 
 

Information till manusförfattare

Redaktionen välkomnar publikationsförslag inom alla de ovan angivna genrerna. Författaren garanterar, genom att sända in material till redaktionen, att detta inte tidigare har publicerats på annat håll, vare sig i sin helhet eller i betydande delar, på svenska eller annat språk, samt att materialet inte samtidigt har erbjudits eller kommer att erbjudas för publicering på annat håll innan redaktören fattat definitivt beslut om publicering i Uppsala Jewish Studies.

Manuskript måste, för att övervägas för publicering, i alla tillämpliga delar följa Uppsala Jewish Studies manuskriptanvisningar (se nedan) samt även i övrigt hålla god språklig och stilistisk kvalitet. Manuskript på svenska, danska, norska, engelska, tyska och franska accepteras. Manuskript skickas som bilaga till redaktionen via e-post (OBS Vi behöver en funktionsadress). 

Uppsala Jewish Studies utgår från Historisk tidskrifts formailiainstruktioner, kompletterade med regler för transkription och för återgivning av hebreiska, arameiska, och grekiska ( sid 56-60 in SBL Handbook of Style, 2nd ed. Atlanta, GA: SBL Press, 2014 som återfinns här), och från Actaseriens (Grafisk services) mall (mallen hämtas här).

UJS mall

Aktuella publikationer

Två arbeten har planerad utgivning under 2020–2021: en monografi om Zamenhofs jiddischgrammatik och en antologi om svensk antisemitism från medeltid till nutid. Därutöver ges två arbeten ut av Faethon förlag i samarbete med FJS, en kommenterad översättning av Theodor Herzls Altneuland och en utvidgad svensk översättning av antologin Deutschsprachige jüdische Emigration nach Schweden, 1774 bis 1945. 

Acta Universitatis Upsaliensis beslut 
Arbetsordning för Acta Universitatis Upsaliensis (AUU)

Senast uppdaterad: 2022-09-05