Anpassningar med anledning av covid19-pandemin januari 2022, Teologiska institutionen

2022-01-12

Regeringen och Folkhälsomyndigheten har utfärdat rekommendationer för den rådande situationen. Universitets- och högskoleverksamhet är högt prioriterad av regeringen och bör, om möjligt, bedrivas på plats med lämpliga smittskyddsåtgärder. Alla studerande behöver därför få undervisning på plats i någon utsträckning.

Distansundervisning bör användas inom universitet och högskolor som ett verktyg för att minska trängsel men inte som en heltidsåtgärd. Anpassningar får dock inte äventyra undervisningens kvalitet. Universitetsledningen har efter överläggning med smittskyddet vid region Uppsala gjort bedömningen att varje fakultet har att beakta ovanstående utifrån aktuella förutsättningar. Vid Teologiska institutionen innebär detta för undervisningen följande:

Utgångspunkten är att studenterna i så stor utsträckning som möjligt tar del av undervisningen på campus.

• Undervisning i grupper om mer än 25 personer: Sker på campus i enlighet med schema om föreläsningssalen är rymlig/medger viss utglesning. Om så inte är fallet sker undervisningspasset digitalt.

• Undervisning i mindre grupper än ovan: Sker på campus i enlighet med schema. Till undervisning räknas även högre seminarier och examination i forskarutbildningen.

Institutionen använder inte så kallade hybridformat, dvs. blandning av personer på plats och via zoom i samma rum. Detta motiveras av arbetsmiljö- och kvalitetsskäl.

Salsskrivningar äger rum som vanligt. Extra tillfällen utöver ordinarie omtentatillfälle sätts in där så är särskilt påkallat. Universitetet tillämpar särskilda riktlinjer för tentamensverksamheten, med särskilt fokus på in- och utpassering till lokalerna, möjlighet till god handhygien, plexiglasavskiljning mellan skrivande och tentamensvakter samt en fysisk distansering mellan examinerande studenter. Det står alla, studenter såsom medarbetare, fritt att nyttja munskydd i det fall enskild individer känner så påkallat/nödvändigt.

Om läraren bedömer att den pga. milda sjukdomssymptom eller karantän måste stanna hemma men ändå har möjlighet att genomföra ett undervisningspass kan denne som tidigare meddelats ta beslutet att genomföra enstaka pass digitalt. Det är dock inget krav, utan huvudregeln är förstås att är en sjuk ska sjukanmälan göras. Vid sådana ändringar ska läraren meddela studenterna och studerandeexpeditionen

Om en övervägande andel av studenterna i en kurs inte kan närvara vid ett obligatoriskt undervisningsmoment pga. sjukdom eller karantän kan läraren istället för att tillgripa kompletteringsuppgifter genomföra momentet i digitalt.

Samtliga campus ska fortsatt vara öppna för att möjliggöra för studenter att sprida ut sig inom universitetet.

Disputationer (som är öppna för allmänheten) ska genomföras på ett smittsäkert sätt. Ordförande för disputationen ansvarar för att så sker genom att exempelvis se till att lokalens storlek är tillräcklig, att avstånd hålls, att handsprit finns, etc. )

De medarbetare som kan ska arbeta hemifrån, om verksamheten medger och efter överenskommelse med närmaste chef.

Möten ska ske digitalt.

Följ Folkhälsomyndighetens allmänna rekommendationer. Ta ansvar för att skydda dig själv och andra mot smittspridning.

•Skydda dig med vaccin. Uppsala universitet uppmanar alla sina anställda och studenter till att ta sitt ansvar genom att ta sin vaccination.

• Stanna hemma och testa dig om du får symtom.

• Stanna hemma om någon i ditt hushåll får covid-19.

• Håll avstånd till andra och undvik trängsel.

• Använd munskydd i kollektivtrafiken

Sjuknärvaro får alltså inte förekomma.

Dessa riktlinjer gäller till och med fredagen den 11 februari, men omprövas var fjortonde dag. Institutionsledningen följer eventuella förändringar från regering, myndigheter respektive universitetsledning.


Anders Sjöborg, prefekt