Masterstudent i mänskliga rättigheter får uppsatsstipendium

2018-12-07

Pearl Mulkerrins har tilldelats Civilsamhällets uppsatsstipendium 2018.

Hon får uppsatsstipendiet för sin masteruppsats: "Is the Democratic Space Shrinking – Human Rights Implementation in Vietnam? A Case Study of the Democratic Space for Civil Society in Vietnam!"

Juryns motivering

Ett intresseväckande inledningskapitel utmynnar i den övergripande frågeställningen: I vilken omfattning har utrymmet för civilsamhället vidgats eller begränsats i Vietnam?

Avsnitten om tidigare forskning och teoretiska perspektiv är mycket innehållsrika och välskrivna. I de empiriska kapitlen beskrivs och analyseras det nuvarande demokratiska utrymmet i Vietnam och hur olika friheter, till exempel åsikts- och mötesfrihet hanteras av statsmakterna. Läsaren får en god bild av den nuvarande situationen för demokratin i Vietnam och av hur det demokratiska utrymmet är under ständig omförhandling.

Juryns bedömning är att uppsatsen bidrar till intresset för och kunskapen om hur olika förutsättningarna och betingelserna kan vara för det civila samhället i olika kulturella kontexter samt under olika politiska regimer och i olika tidsskeden.

Om Civilsamhällets uppsatsstipendium

Stipendiet delas ut varje år på Frivilligdagen. Aktuella uppsatser kan vara på kandidat-, magister- eller masternivå som behandlar någon aspekt av civilsamhället och dess organisationers betydelse för samhällsutvecklingen.
 

Nyheter