Två nya hedersdoktorer

2018-10-25

Följande hedersdoktorer har utsetts av och för Teologiska fakulteten:

Lejla Demiri är Chair of Islamic Doctrine vid Eberhard Karls Universität Tübingen. Hennes forskningsområden kretsar kring islamisk teologihistoria, teologiska interaktioner mellan kristendom och islam under europeisk högmedeltid, osmansk intellektuell historia, islam och religiös pluralism, islamiska manuskript och interreligiös dialog. Demiris omfattande vetenskapliga produktion och undervisningserfarenhet har bidragit till utvecklingen av islamisk teologi i det europeiska sammanhanget. Hon har också bedrivit ett viktigt kontinuerligt arbete med att bygga ut den interreligiösa dialogen mellan muslimska, judiska och kristna akademiker.

Mary McClintock Fulkerson är professor vid Duke Divinity School, Durham, North Carolina. Hon har i sin forskning genomgående intresserat sig för den levda religiösa praktiken. Makt, kön, ras(ifiering), funktionsvariationer och mångfald har varit genomgående teman. Till exempel utgör hennes bok ”Changing the Subject: Women's Discourses and Feminist Theology” ett viktigt bidrag till den feministiska teoriutvecklingen kring subjektivitet, makt och aktörskap. Fulkerson har genom sin forskning starkt bidragit till den teoretiska och metodiska utvecklingen av det teologiska studiet av kristna praktiker.

Hedersdoktor, doctor honoris causa, är en titel som tilldelas personer som gjort framstående vetenskapliga insatser eller på annat sätt främjat forskningen vid universitetet. Det är alltid fakulteterna själva som utser hedersdoktorer, inte rektor eller universitetsledningen i övrigt. Promotionen av de nya hedersdoktorerna äger rum i universitetshuset den 25 januari 2019.

Nyheter