Forskning

Medier som arena för religiös och kulturell förändring

Ansvarig forskare: Mia Lövheim

Forskning inom detta område analyserar medialisering eller mediers roll i formandet av värderingar samt sociala och individuella identiteter. Fokus ligger på dynamiken mellan olika typer av medier och religiösa symboler, grupper och individer. Såväl produktion av och innehåll i medietexter som olika gruppers användning av dessa studeras. Några övergripande forskningsfrågor är: Hur representeras religion - genom vilka ämnen, aktörer och argument? Hur konstrueras relationen mellan religion, kultur och identitet? Hur påverkar olika medieformer och genrer denna process? Hur formar medierad religion individers menings- och identitetsskapande? Metoder som används är kvantitativ innehållsanalys, diskursanalyser av medietexter samt intervjuer med medieproducenter och -konsumenter.

Pågående projekt

Engaging with Conflicts in Mediatized Religious Environments
Ett skandinaviskt samarbetsprojekt 2014-2018, med svensk delstudie om hur public service-medier (SR, SVT) tematiserar konflikter omkring islam i det svenska samhället, samt intervjuer med journalister om hur en ökad fokusering på religion påverkar mediers roll i samhället, samt journalistisk praktik och etik.
Deltagande forskare: Mia Lövheim och Maximilian Broberg

"This is the Face of an Atheist": Performing Private Truths in Precarious Publics
This PhD project, finalized February 2019, examined how self-positioned atheists perform identity in relation to their non-religious narratives on the socio-technological platform YouTube. The empirical material consists of videos, interviews, and analysis of the comment sections of these same videos. The purpose was to examine the new visibility of atheism and non-religion in a sphere that blurs private and public, especially highlighting the experience of women atheists. These wo/men speak of the wish both to be seen and to remain hidden, and their stories highlight issues of what it means to have privacy in a hyper mediated sphere, and how intimacy is invoked in network spaces to connote authenticity. My study also actualizes issues of perceived religiosity, not only as the national norm, but as tied specifically to issues of race and gender, as particularly black wo/men reflect on how they break stereotypes not only in their immediate social networks but also in relation to other atheists.
Deltagande forskare: Evelina Lundmark

Religioners synlighet i civilsamhälle och politik

Ansvarig forskare: Martha Middlemiss Lé Mon och Mia Lövheim

Forskning inom detta område studerar hur ökad mångfald och förändrade former av politisk styrning påverkar religiösa organisations roll i samhället. Tidigare forskning har kartlagt religiösa organisationer som producenter av tjänster och som opinionsbildare inom välfärdssektorn. Nuvarande forskning inriktas på relationer mellan religiösa aktörer, andra delar av civilsamhället, och staten, och på relationen mellan övergripande värderingar till exempel rörande solidaritet, omsorg och gemensamt ansvar och olika trosföreställingar. På mikro-nivå betraktas religiösa och andra ideella organisationer ur individens perspektiv med fokus på till exempel förändrade mönster i religiös socialisering, konsumtionsbeteende och utträden respektive inträden ur/i organisationer.

Området religion och politik har fått en ny aktualitet i och med de förändringar som kunnat skönjas i det svenska politiska landskapet, där den förut helt dominerade konflikten mellan vänster/höger har fått sällskap av mer värderingsdrivna frågor. Tidigare forskning visar att det är relevant att tala om en politisering av religion i Sverige, då religion i den politiska debatten i allt större utsträckning kopplas till ämnesområden såsom migration, säkerhet och mänskliga rättigheter. I en mer värderingsdriven debatt kan religion också fungera som ingångspunkt till den offentliga diskussionen om samhälleliga värden och demokrati .

Pågående projekt

Does Faith Matter? Exploring the role of Faith-based Organisations as Civil Society Actors in South Africa
I detta sydafrikanska projekt undersöks vilka nuvarande och möjliga framtida roller idéburna organisationer med trosgrund kan ha för utvecklingen i Sydafrika. Projektet är baserat vid Stellenbosch universitet, och i Uppsala genomförs en komparativ analys av materialet som jämförs med en nordisk kontext.
Deltagande forskare: Martha Middlemiss Lé Mon

In and out of tradition: Muslim feminisms in the making
De komplexa sätt på vilka relationen mellan islam och feminism(er) artikuleras, manifesteras och tolkas bland kvinnor som på olika vis definierar sig som troende muslimska feminister i Sverige och öresundsregionen.
Deltagande forskare: Vanja Mosbach

Religion och politik i hybrida mediemiljöer
I detta projekt studeras diskussioner om religion och politik i en typ av hybrid mediemiljö där traditionella och nya medielogiker möts. De studerade diskussionerna rör tre svenska partier och tre olika frågor, och studerar hur begreppet religion beskrivs och används i de olika debatterna - inte minst i relation till politik och de politiska värden som går att finna i den värdebaserade GAL/TAN-skalan. Dessutom analyseras hur det specifika medieforumet påverkar formen för diskussion, och hur denna ska förstås i relation till det större offentliga samtalet om religion i Sverige idag.
Deltagande forskare: Linnea Jensdotter

Progressiv islam i Skandinavien - teologi och aktivism
Utgångspunkten för detta projekt är att vi idag kan se födelsen av en progressiv islamisk teologi som befinner sig i en naturlig balans med de värderingssystem som återfinns i den skandinaviska kontexten. Syftet med studien är att undersöka och beskriva hur denna nya organisering av inhemska muslimer arbetar för att utveckla en stabil religiös grund för vardagspraktiker och sociala aktivism. Genom att arbeta med data från Danmark, Norge och Sverige utvecklar projektet en komparativ bild av olika vägar för progressiv islam i regionen. Projektet syftar till att identifiera hur den aktivism som sker ser ut, men också till att ge en nyanserad och övergripande förståelse av de teologiska idéer som utvecklas och tillämpas av progressiva muslimer.
Deltagande forskare: Mattias Pape Rosenfeldt

Russian Orthodox Arguments Regarding Abortion and Assisted Reproductive Technologies in the 21st Century
This study examines arguments made by clerics and others affiliated with the Russian Orthodox Church regarding the following issues: abortion and assisted reproductive technologies (ARTs), namely in-vitro fertilization and surrogacy. Morality policy typologies and framing theory are employed in qualitative and quantitative analyses of secular and Russian Orthodox online media sources and interviews with clerics, activists, and experts involved in debates over access to abortion and ARTs. By doing so, this project seeks to shed light on the use of religious and secular argumentation in a country where the visibility of the Church in the post-Soviet public sphere is high, but the impact of forced secularization on public morals remains profound.
Caroline Hill is also a researcher with the Postsecular Conflicts Project at the University of Innsbruck (ERC STG 2015 676804).
Researchers: Caroline Hill

Paranormal Sweden
Mitt projekt avser studera förekomsten av och den mening som tillskrivs paranormal tro, erfarenhet och praktik i det samtida Sverige. Syftet är att studera förekomsten av det paranormala i både partikulär och generell bemärkelse, det vill säga: utbredning och innehåll av paranormala ämnen inom vad som skulle kunna beskrivas som en paranormal subkultur, såväl som inom den generella svenska populationen. Datainsamling kommer ske i tre faser: fältarbete och intervjuer bland och med deltagare inom paranormal subkultur; en enkätstudie riktad till ett slumpmässigt urval av den svenska befolkningen; uppföljande intervjuer till enkäten som fokuserar på innehåll i, eller mening hos, paranormala ämnen. Studiens design är således blandad och kombinerar kvalitativ och kvantitativ metod.
Deltagande forskare: Cristoffer Tidelius

Pågående projekt

Religion i ungas vardagsliv: värderingar och lärande

Ansvarig forskare: Anders Sjöborg och Malin Löfstedt

Detta program syftar till att undersöka religiös och social förändring med fokus på unga. Religion i ungas vardagsliv relateras till frågor om socialisation, lärande (literacy), samhällelig delaktighet och meningsskapande. Religion bland unga studeras i förhållande till traditionella institutioner som familj, religiösa samfund och skola, men också i relation till massmedier. Fokus på ungas vardagsliv ska här förstås i bred bemärkelse, då även studier om kontexter runt unga människor är del av detta forskningsprogram. Metoder som används är kvantitativa enkätundersökningar, intervjuer, dokumentstudier och fältobservationer.

Pågående projekt

Teaching Religion in Late Modern Sweden: Professionalism on the borders between public and private
Projektet belyser hur religionens förändrade roll i samhället påverkar religionsundervisningen och hur lärare hanterar spänningar i religionsämnet. Syftet med studien är att skapa ny kunskap om religionslärare uppfattar och hanterar de spänningsfält som religionsundervisningen tangerar. Projektet består dels av en enkätundersökning bland ett representativt urval av lärare i religionskunskap i högstadiet och gymnasiet.
Deltagande forskare: Anders Sjöborg och Malin Löfstedt

Youth and religion
I detta projekt studeras religioners närvaro och betydelse i unga svenskars vardagsliv genom en kvantitativ studie. Ungas kontakt med religion kartläggs i fyra sammanhang: hemma, i skolan, i kontakt med civilsamhälleliga organisationer, och genom medier. Vad gäller religioners vardagliga betydelse riktas intresset särskilt gentemot relationen mellan religion och existentiell hälsa, civilsamhälleligt deltagande och lärande (religious literacy). Projektet utgår från en enkätstudie vars undersökningspopulation är 16-24 –åringar bosatta i Sverige (n=2000). Studien, som utfördes 2014, kommer att redovisas genom en lärobok om unga och religion samt genom vetenskapliga artiklar. Läroboken skrivs som en antologi  (redaktörer: Maria Klingenberg och Mia Lövheim) med hösten 2018 som planerat utgivningsdatum. Deltagande forskare: Maria Klingenberg

Media som resurs?
I ett doktorandprojekt inom ramen för TRILS studeras lärares användning av, och relation till, olika former av mediematerial och mediediskurser inom deras religionsundervisning. Centrala frågor rör hur lärare kontextualiserar och motiverar ämnets innehåll för sig själva och för eleverna, vilka medier de föredrar att använda och vad dessa kan bidra med i undervisningen. Förhoppningen är att projektets resultat ska kunna bidra till en problematisering av religionsämnets syfte, samt belysa några av de utmaningar religionslärare ställs inför i sin dagliga verksamhet.
Deltagande forskare: Maximilian Broberg

Gymnasieungdomars möten med religiösa och existentiella frågor på offentliga och privata arenor – med fokus på medier och skola
I doktorandprojektet studeras hur gymnasieungdomar talar om sina möten med religiösa och existentiella frågor i förhållande till hur religion beskrivs och förmedlas i mediesamhället. Projektet intresserar sig även för vilka didaktiska utmaningar och möjligheter detta innebär för ämnet religionskunskap. Det empiriska materialet består av elevtexter och intervjuer med gymnasieungdomar och särskilt intresse riktas mot ungdomar som vistas i miljöer präglade av mångfald.
Deltagande forskare: Anna Wrammert

Pågående projekt