Religionspsykologi

Religionspsykologi som forskningsfält

Religionspsykologi som forskningsämne och forskningsfält är situerat vid teologiska fakulteten på Uppsala universitet. Inom fakulteten utgör religionspsykologi och religionssociologi tillsammans ämnesområdet religionsbeteendevetenskap. Forskningsprogrammet är utformat att uppfylla europeiska och nordamerikanska kriterier för forskning inom religionspsykologi som ett forskningsområde inom religionsvetenskap eller som ett biämne inom psykologi. Forskningen är inriktad mot att utveckla dels teori, dels föredömlig empirisk och tillämpad forskning.

Forskningsprogrammet erbjuder viktiga interdisciplinära och multidisciplinära forskningsmöjligheter både via andra fakulteter och andra institutioner inom universitetet såväl som hos andra universitet och forskningsinstitutioner i Sverige och internationellt. Eftersom forskningsprogrammet är beläget inom den teologiska fakulteten erbjuds även möjligheter till interdisciplinär och multidisciplinär forskning inom religionsvetenskap och områden med anknytning till tillämpad själavård.

Det huvudsakliga målet med forskningen inom det religionspsykologiska fältet är att utforska karaktären och funktionen av religiösa erfarenheter genom undersökningar av psykologiska processer på individnivå. Dessa undersökningar är belägna inom ett ramverk som inkluderar grupp- och samhällsperspektiv. För att kunna tillgodose behovet i en nordisk kontext har religionspsykologi, i likhet med internationell forskning inom fältet, en bred angreppsvinkel som inkluderar forskning med fokus på spiritualitet och meningsskapande system. De teoretiska och metodologiska kriterierna som används i forskningsprogrammet är hämtade från internationell forskning inom samma fält. Genus- och kulturanalyser är nödvändiga komponenter i samtliga forskningsprojekt inom programmet. Den nuvarande forskningsprofilen har tagits fram i en kontext av forskningsnätverk av flera universitet inom den Europeiska Unionen. Här finns ett särskilt fokus på den nordiska kontexten och utvecklingar i Nordamerika. Under det senaste årtiondet 2008-2018 har flera forskningsprojekt inom religionspsykologi kopplats till forskningsområdena Välbefinnande och hälsa inom forskningsprogrammet IMPACT vid Uppsala universitet.

Anställda och övriga verksamma

Länkarna nedan leder till universitetets personalkatalog.