Religionshistoria

Som forskningsämne omfattar religionshistoria all världens religiösa traditioner, i historia och nutid. Religionshistoriker kan studera såväl flertusenåriga religiösa urkunder som samtida ritualer, intervjua religiösa utövare, och analysera frågor om exempelvis makt, identitet, meningsskapande, kön, sexualitet, våld och politik. Religionshistoria präglas således av stor bredd. Ämnet delar ofta teorier, material och metoder med ett flertal humanistiska och samhällsvetenskapliga forskningsämnen, såsom sociologi, antikens kultur- och samhällsliv, historia, litteraturvetenskap, antropologi, idéhistoria, språkvetenskap och genusvetenskap.

Forskning inom ämnet har historiskt sett framför allt fokuserat på icke-kristna religionsbildningar men kan idag även omfatta olika former av kristendom. Det som avgränsar och karakteriserar ämnet religionshistoria i förhållande till närliggande religionsvetenskapliga och teologiska discipliner är främst det komparativa perspektivet och intresset för begreppsfrågor. Ämnet har också en icke-normativ utgångspunkt. Religionshistoriker behandlar religiösa trossatser och praktiker som sociala konstruktioner, utan att ta ställning till sanningshalten i dessa. Istället studeras hur mänskliga uppfattningar, utsagor och traditioner formas och förändras av historien, i samspel med andra aspekter av mänskligt kultur- och samhällsliv.

Som forskningsämne präglas religionshistoria traditionellt sett av två huvudfåror, som ibland överlappar: dels religionshistoria som en filologisk eller textorienterad disciplin, dels religionshistoria som en antropologisk disciplin, där den religiösa människan snarare än den religiösa texten står i centrum. Religionshistoria vid Uppsala universitet omfattar också en komparativ fenomenologisk tradition, som förvaltas genom ämnesgemensamma diskussioner och publikationer som behandlar teman som är centrala inom många religiösa traditioner

Anställda och övriga verksamma

Länkarna nedan leder till universitetets personalkatalog.