Religionshistoria och global kristendom

Religiösa traditioner relaterar till varandra på olika vis. I dagens globala värld utformas, konfronteras och diskuteras seder, riter och idéer inom olika traditioner, mellan traditioner och i de samhällen där traditionerna existerar. Religiösa traditioner påverkar och påverkas också av olika politiska filosofier, som exempelvis nationalism och liberalism. Samtidigt som dagens religioner förändras bygger de på äldre riter, texter och föreställningar. I historiskt perspektiv kan vi studera förändring, konflikter, kommunikation, tankar och estetiska uttryck inom olika religioner. 

Inom inriktningen religionshistoria undersöks framförallt hur religiösa föreställningar, symboler och praktiker utvecklas i olika historiska sammanhang. Religionshistoria fokuserar på studier av äldre religiösa källtexter och materiell kultur samt på nutida reception av ovanstående. De metoder som används är framförallt filologi, idéanalys och estetisk analys.

Inriktningen global kristendom har ett internationellt perspektiv. Fokus ligger på studier av kristna kyrkor i Afrika, Asien och Latinamerika. Vi undersöker kyrkornas teologier, deras möten med kulturer, politiska system och rörelser samt deras förhållande till andra religiösa traditioner. Vi studerar även förbindelser mellan kyrkor i Syd och Nord exempelvis i form av migration och konversioner, olika missionsinitiativ och engagemang i form av aktivism och utvecklingssamarbeten. 

I religionshistoria och global kristendom forskar vi för närvarande om:

  • Antika religioner i Medelhavsvärlden, från Egyptens och Mesopotamiens gamla civilisationer till det romerska imperiets tid
  • ​Sydasiens och Ostasiens religioner från de tidigaste skriftliga källorna till nutid
  • Judiskt liv i historia och nutid
  • ​Religionsmöten och religionsdialog i historia och nutid
  • Kyrkoliv i Afrika, Asien och Latinamerika från 1800-talet till nutid
  • Konversioner mellan olika religiösa traditioner
  • Religion och transnationella kulturyttringar
  • Religion och nationalism
  • Kristen tro och politiskt engagemang

Anställda och övriga verksamma

Länkarna nedan leder till universitetets personalkatalog.

Senast uppdaterad: 2022-06-21