Religionsfilosofi

Religionsfilosofi

Människor har under alla tider funderat över livet, kärleken, lidandet, Gud, varifrån vi kommer och vad som kommer att hända när vi dör. Religionsfilosofin syftar till kritisk och konstruktiv granskning av människors föreställningar om och förhållningssätt till dessa tillvarons grundläggande frågor.

Vi skulle kunna säga att religionsfilosofi är det akademiska studiet av vad människor antar är sant, verkligt och gott när de (vi) engagerar sig (oss) i olika religiösa och sekulära livsåskådningspraktiker som kristendom, islam eller nyandlighet, eller som ateism, naturalism eller sekulär humanism. Det är en forskning som således varken är begränsad till en viss religion eller till religioner överhuvudtaget, eftersom också sekulära svar på människors livsfrågor studeras. Religionsfilosofin särskiljer sig dock från många andra former av religionsvetenskaplig forskning däri att fokus ligger på det centrala teoretiska innehållet (t.ex. gudsuppfattning, människosyn och värdegrund) i dessa livsåskådningspraktiker och hur ett sådant innehåll kan berättigas eller kritiseras. Religionsfilosofer försöker alltså inte bara förstå och förklara fenomenet religion/livsåskådning i all dess mångfald utan även kritiskt och konstruktivt granska dess innehåll. Kort och gott, de bedriver filosofisk forskningsverksamhet!

Religionsfilosofin är en disciplin som återfinns vid många religionsvetenskapliga eller filosofiska institutioner. Den kan också ges olika benämningar: ibland kallas den för ”filosofisk teologi” och ibland för ”religionsfilosofi”. För egen del fördrar vi i Uppsala den senare benämningen eftersom vi inte bara är intresserade av att studera religioner eller livsåskådningar som innefattar en teologi eller gudsuppfattning. Studiet förutsätter inte heller att forskare har en viss livsåskådning utan är självklart öppet för människor som besvarar eller förhåller sig till livets existentiella frågor på radikalt olika sätt.

Pågående forskning vid institutionen kan sägas ha i huvudsak tre inriktningar (även om enskilda forskare och doktorander också arbetar med andra frågeställningar). För det första, bedrivs forskning kring frågor om tro och vetande, om relationen mellan naturvetenskap och religion, om teism, agnosticism och naturalism, om vetandets gränser och olika modeller för rationalitet. För det andra, studeras skilda gudsuppfattningar (t.ex. klassisk teism, panenteism, panteism och apofatism), olika förståelser av andlighet och mystik erfarenhet och deras språkliga uttycksformer. För det tredje, analyseras religiös pluralism, religioners och livsåskådningars plats i det offentliga och hur olika former av religionskritik eller livsåskådningskritik kan och bör utformas i samhällsdebatten. Mer information om dessa tre inriktningar återfinns i ämnets tre forskningsprogram.

Forskningen i religionsfilosofi bedrivs inom ett omfattande internationellt nätverk av forskare och deltagande vid internationella forskningskonferenser som European Society for Philosophy of Religion och American Academy of Religion utgör ett självklart inslag i verksamheten. Gemensam forskarskola för doktorander genomför en gång per termin med systerämnet i Lund och vart annat år med religionsfilosofin vid Helsingfors universitet i Finland.

Anställda och övriga verksamma

Länkarna nedan leder till universitetets personalkatalog.