Religionsbeteendevetenskap och praktisk teologi

Forskningsämnet Religionsbeteendevetenskap och Praktisk teologi tar utgångspunkt i erfarenheter och praktiker som grund för att förstå religiositet, livsåskådning och teologi i det samtida samhället. Forskningsämnet kombinerar olika forskningsansatser, teorier och metoder från Religionssociologi, Religionspsykologi och Praktisk teologi, samt Livsåskådningsforskning och Religionsdidaktik. Forskningen syftar till att synliggöra, analysera och problematisera hur religiositet och teologi uttrycks av individer, inom trosbaserade organisationer och i samhället i en tid av ökad religiös och kulturell mångfald. Gemensamt för forskningsämnet är användningen av empiriska metoder för studiet av religiösa praktiker. Kritisk och konstruktiv utveckling av begrepp, teorier och metoder med utgångspunkt i mötet mellan olika forskningsansatser är ett centralt tema, liksom samverkan mellan forskare, trosbaserade organisationer, skola och samhälle.  

I ämnet religionsbeteendevetenskap och praktisk teologi kan forskarutbildning sökas med två olika inriktningar, religionssociologi och religionspsykologi respektive praktisk teologi och religionsdidaktik.

Inriktning religionssociologi och religionspsykologi

Religionssociologi studerar interaktionen mellan religiositet, livsåskådningar och sociala och psykologiska processer på individ-, grupp- och samhällsnivå. I fokus står dynamiken mellan fortgående sekularisering, globalisering och ökad religiös mångfald, som inneburit ökad synlighet för samt debatt om religion i medier, civilsamhälle, politik och skola. Religionssociologi intresserar sig för generella förändringstendenser i samhälle och religiösa samfund, liksom hur faktorer såsom klass, kön, ålder, etnicitet och sexualitet formar religiösa identiteter. 

Religionspsykologi studerar upplevelser av meningsskapande, livskriser, andlighet, existentiell hälsa, resiliens och coping, med utgångspunkt i psykologiska teorier. Studierna uppmärksammar kontext och kulturella perspektiv. Migranter i utsatta situationer har på senare år särskilt uppmärksammats i flertal tvärdisciplinära och internationella projekt.

Forskningsprojekt inom inriktningen har en empirisk utgångspunkt och använder kvantitativa och kvalitativa samhällsvetenskapliga metoder, såsom enkät, intervju, och olika typer av textanalys, för insamling och analys av data. Religionssociologi och religionspsykologi vid teologiska fakulteten i Uppsala bedrivs ofta i form av nordiska och internationella, externfinansierade samt tvärvetenskapliga projekt och samarbeten.  

Inriktning praktisk teologi och religionsdidaktik 

Inriktningen praktisk teologi och religionsdidaktik fokuserar på levda praktiker, lärande och religionslitteracitet. Vid sidan av kristna majoritetskyrkor och skola studeras andra religiösa organisationer, liksom religion och lärande utanför traditionella samfundsbildningar och organisationer. Teoretiskt har inriktningen ett fokus på hur praktiker och traditioner tolkas och förändras, i samspel mellan samhälle, skola och trossamfund.

Forskningen inom inriktningen bygger på material genererat med kvalitativa empiriska metoder som etnografi och aktionsforskning. Teologiska och didaktiska tolkningar av empiriska material kan rymma såväl kritiska perspektiv som konstruktiva anspråk. Praktiskteologiska studier ger sig in i teologiska samtal på språkliga fält som är trossamfundens egna, men står likväl vetenskapligt själsvständigt. Religionsdidaktiska studier innefattar religionsundervisning och lärande inom konfessionella och icke konfessionella sammanhang, och omfattar såväl förutsättningar för lärare som konkret metodutveckling.

Anställda och övriga verksamma

Länkarna nedan leder till universitetets personalkatalog.

Senast uppdaterad: 2023-12-22