Historik

När professuren i kyrkohistoria 1919 skulle tillsättas hade de sakkunniga betydande svårigheter att skilja mellan meriterna för två av de sökande: docenterna Emanuel Linderholm och Knut B. Westman. Teologiska fakulteten menade därför att båda för framtiden borde knytas till fakulteten. Linderholm utnämndes till ordinarie professor i kyrkohistoria och Westman gavs professors namn, varefter han mellan 1923 och 1930 verkade som rektor för den teologiska högskolan i Taohwalun i Hunan, Kina. När han återvände till Sverige 1930 inrättade teologiska fakulteten en personlig professur i missionshistoria och ostasiatisk religionshistoria, som Westman sedan innehade.

1945 års universitetsberedning föreslog att denna personliga professur vid Westmans pensionering skulle omvandlas till en ordinarie professur i kyrkohistoria med missionshistoria. Från 1949 till 1975 uppehöll Bengt Sundkler denna ordinarie professur. Sundkler hade skrivit sin avhandling om Svenska Missionssällskapets historia och kom senare att bidra till missionsvetenskaplig forskning om Afrika och i synnerhet så kallade African Independent Churches. Genom sin ämnesbeteckning och även genom sin inriktning knöts missionsämnet tydligt till ämnet kyrkohistoria.

Vid 1973 års omläggning av den religionsvetenskapliga utbildningen, den s.k. RUMO-reformen, beslöts att ämnet skulle frikopplas från kyrkohistorieämnet och benämnas missionsvetenskap. Efter Sundklers pensionering, tjugo år från och med 1976 innehade Carl Fredrik Hallencreutz professuren i missionsvetenskap. Under denna tid låg fokus i ämnet på vad som ofta kallades tredje världens kyrkohistoria, men också missionsteologi, interreligiös dialog och religionsteologi var väsentliga forskningsområden. 

Efter Hallencreutz’ avgång dröjde det ett decennium innan en ordinarie professor tillsattes i ämnet. Under större delen av denna tid var kyrkohistorikern Alf Tergel ansvarig för ämnet och under en kortare tid var kyrkovetaren Sven-Erik Brodd ansvarig för forskarutbildningen i missionsvetenskap. Professuren är idag finansierad genom Gustaf Leanders stiftelse; denna tillkom genom ett testamentariskt förordnande av nämndemannen och kyrkovärden Gustaf Leander (1883-1961) i Ekeby, Riala socken, med syfte att bekosta ”en missionsprofessur”. Universitetet mottog stiftelsen till förvaltning 1966. Tjänsten innehas sedan 2006 av Kajsa Ahlstrand och benämns officiellt "Gustaf Leanders professur i missionsvetenskap".

Professorer:

1930–1949
Knut B. Westman
(1881–1967)

1949–1975
Bengt Sundkler
(1909–1995)

1976–1996
Carl F. Hallencreutz
(1934–2001)

2006-
Kajsa Ahlstrand
(f. 1959)