Forskning

Globala kristendomsstudier

Inom ramen för Globala kristendomsstudier forskar vi som kyrkor, rörelser och personer i Afrika, Asien, Latinamerika och Oceanien som uppfattar sig som kristna. Vi uppehåller oss särskilt vid förbindelserna mellan kristna i dessa nämna världsdelar och Europa och Nordamerika. Forskningen rymmer såväl ett diakront som ett synkront perspektiv. Tidsmässigt fokuserar vi på perioden från och med cirka 1500. Vi ser det som en prioriterad uppgift att studera konkreta historiska exempel på västerländsk mission i världen bortom Europa.

Genom empiriska och teoretiskt medvetna studier vill missionsvetenskapen i Uppsala bidra till att dokumentera, analysera och problematisera kristet liv och verksamhet i skilda tider och på olika platser. Som forskare i Sverige har vi tillgång till svenska missionsarkiv, svenskspråkiga missionspublikationer och svenska missionärers erfarenheter, minnen och privata samlingar. Vi har därmed också ett särskilt ansvar i den internationella forskarvärlden att inventera, analysera och presentera detta material så att det blir tillgängligt för en större forskargemenskap.

Inte minst samspelet och samverkan med forskarsamhället utanför Europa är av central betydelse för forskningen. Arkivmaterial i form av texter, bilder och film diskuteras och kontrasteras med empiriskt material i form av intervjuer och fältstudier utomlands.

Interreligiösa studier

Missionsvetenskapen i Uppsala förstår Interreligiösa studier som studier av hur kristna personer och grupper relaterar till andra religiösa grupper. Vår tyngdpunkt ligger på empiriska, kontextuellt förankrade studier av kristnas förhållande till andra religiösa grupper. Här ställs frågan om hur kristna förhåller sig till religiös mångfald. Strategierna för att möta mångfalden kan vara av intellektuellt och teologiskt slag. Det kan också handla om sociala och politiska förhållningssätt.

Ett centralt område inom missionsvetenskapen är forskning om omvändelse och omvändelseprocesser. I ett vidare sammanhang kan man tala om ”religiös förändring”. Sådan förändring kan bestå i övergång från en religion till en annan, i ett intensifierat förhållande till den egna religionen eller i att lämna sin religion utan att övergå till ett annat religiöst trossystem. Forskning om religiös förändring inom missionsvetenskapen handlar om detta men också om förändringar inom kristna gemenskaper, till exempel då en kyrka ändrar karaktär genom att utvecklas i karismatisk riktning.

Kontaktpersoner: professor Kajsa Ahlstrand och professor Magnus Lundberg

Vetenskapliga nätverk 

Som missionsforskare deltar vi regelbundet i en rad olika akademiska sammanhang och återkommande konferenser. Vi möts årligen inom ramen för The Nordic Institute for Missiological and Ecumenical Studies (NIME) som ofta brukar sammanfalla med forskardagar för doktorander i missionsvetenskap från Uppsala, Lund och Stavanger. Ett mer tvärvetenskapligt sammanhang där några av oss är engagerade är The European Society for Intercultural Theology and Interreligious Studies (ESITIS) samt European Network for Buddhist Christian Studies (ENBCS). Vidare är International Association of Mission Studies (IAMS) en central kontaktyta där doktorander och forskare återkommande samlas på en mer global nivå.