Skriftserier

Innehåll:

ACTA UNIVERSITATIS UPSALIENSIS

Studia Historico-Ecclesiastica Upsaliensia

Editor: Oloph Bexell

Volymerna kan beställas från Acta Universitatis Upsaliensis, se acta.mamutweb.com

1. Arne Palmqvist, Kyrkans enhet och papalismen. [Die Einheit der Kirche und der Papalismus.] (1961).

2. Allan Sandewall, Konventikel- och sakramentsbestämmelsernas tillämpning I Sverige 1809–1900. [The Conventicle and Sacramental Acts and their Application in Sweden 1809–1900.] (1961).

3. Torsten Bergsten, Balthasar Hubmaier. Seine Stellung zu Reformation und Täufertum 1521–1528. (1961).

4. Rolf Sjölinder, Presbyterian Reunion in Scotland 1907–1921. Its Background and Development. (1962).

5. Per Erik Gustafsson, Hans Henrik von Essen och den nyevangeliska kolportörsverksamheten. Till frågan om högreståndsväckelsen och friförsamlingsrörelsen. [Baron Hans Henrik von Essen and Colporteur Evangelism. Upper-class Revivalism and Free-church Movement in Sweden.] (1963).

6. Bror Walan, Församlingstanken i Svenska Missionsförbundet. En studie i den nyevangeliska rörelsens sprängning och Svenska Missionsförbundets utveckling till o. 1890. [A Study in the Concept of the Church within Mission Covenant Church of Sweden until 1890.] (1964).

7. Arne Palmqvist, De aktuella kyrkobegreppen i Sverige. En undersökning med särskild hänsyn till problemet kyrka och stat. [Über verschiedene Kirchenbegriffe und das Verhältnis von Staat und Kirche in Schweden.] (1964).

8. Alf Härdelin, The Tractarian Understanding of the Eucharist. (1965).

9. Sten Alsne, Från prästtionden till reglerad lön. Pastoraliekonventionerna i Uppsala ärkestift 1810–1862. [From Tithe to Regular Salary. A Study in Clerical Remuneration.] (1966).

10. Bertil Rehnberg, Prästeståndet och religionsdebatten 1786–1800. [Geistlicher Stand und Religionsdebatte in Schweden 1786–1800.] (1966).

11. Harry Lenhammar, Tolerans och bekännelsetvång. Studier i den svenska swedenborgianismen 1765–1795. [Toleration and Doctrinal Unity. A Study in Swedish Swedenborgianism 1765–1795.] (1966).

12. Alvin Isberg, Livlands kyrkostyrelse 1622–1695. Reformsträvanden, åsiktsbrytningar och kompetenstvister i teori och praxis. [Livlands Kirchenverwaltung 1622–1695. Reformbestrebungen, Meinungsgegensätze und Kompetensstreitigkeiten in Theorie und Praxis.] (1968).

13. Nils Staf, Religionsdebatten under förra hälften av 1700-talet. [Die Religionsdebatte in Schweden während der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts.] (1969).

14. Lennart Tegborg, Folkskolans sekularisering 1895–1909. Upplösningen av det administrativa sambandet mellan folkskola och kyrka i Sverige. [Die Säkularisierung der Volksschule in Schweden. Die Lösung des administrativen Bandes zwischen Volksschule und Kirche 1895–1909.] (1969).

15. Alf Tergel, Ungkyrkomännen, arbetarfrågan och nationalismen 1901–1911. [Jungkirchler, Arbeiterfrage und Nationalismus in Schweden 1901–1911.] (1969).

16. Alvin Isberg, Kyrkoförvaltningsproblem i Estland 1561–1700. [Kirchenverwaltungsprobleme in Estland 1561–1700.] (1970).

17. Ragnar Norrman, Från prästöverflöd till prästbrist. Prästrekryteringen i Uppsala ärkestift 1786–1965. [From Surplus to Shortage. The Recruiting of Clergy in the Uppsala Archbishopric, Sweden, 1786–1965.] (1970).

18. Bengt Wadensjö, Toward a World Lutheran communion. Developments in Lutheran Cooperation up to 1929. (1970).

19. Ingemar Lindén, Biblicism, apokalyptik, utopi. Adventismens historiska utveckling i USA samt dess svenska utveckling till o. 1939. [Biblicism, Apocalyptic, Utopia. The historical development of Adventism in the United States and in Sweden to about 1939.] (1971).

20. Hjalmar Sundén, Teresa från Avila och religionspsykologien. (1971).

21. Öyvind Sjöholm, Samvetets politik. Natanael Beskow och hans omvärld intill 1921. [The politics of conscience. Natanael Beskow up to 1921.] (1972).

22. Ingun Montgomery, Värjostånd och lärostånd. Religion och politik i meningsutbytet mellan kungamakt och prästerskap i Sverige 1593–1608. [Wehrstand und Lehrstand. Religion und Politik in den Auseinandersetzungen zwischen Königtum und Geistlichkeit in Schweden von 1593 bis 1608.] (1972).

23. Alvin Isberg, Svensk segregations- och konversionspolitik i Ingermanland 1617–1704. [Schwedische Segregations- und Konversionspolitik in Ingermanland 1617–1704.] (1973).

24. Alvin Isberg, Ösels kyrkoförvaltning 1645–1710. Kompetenstvister och meningsmotsättningar rörande funktionssättet. [Ösels Kirchenverwaltung 1645–1710. Kompetensstreitigkeiten und Meinungsgegensätze zur Funktionsart.] (1974).

25. Alf Tergel, Från konfrontation till institution. Ungkyrkorörelsen 1912–1917. [Konfrontation und Institution. Die Jungkirchbewegung in Schweden 1912–1917.] (1974).

26. Harry Lenhammar, Religion och tryckfrihet i Sverige 1809–1840. [Religion and Freedom of the Press in Sweden 1809–1840.] (1974).

27. Den heliga Birgitta och den helige Petrus av Skänninge, Officium parvum beate Marie Virginis, Vår Frus tidegärd, utg. med inledning och övers. av Tryggve Lundén, I. (1976).

28. Den heliga Birgitta och den helige Petrus av Skänninge, Officium parvum beate Marie Virginis. Vår Frus tidegärd, utg. med inledning och övers. av Tryggve Lundén. II. (1976).

29. Nils Karlström, Kyrkan och nazismen. Ekumeniska aktioner mot nazismen 1933–1934. [Kirch und Nationalsozialismus. Ökumenische Aktionen gegen den Nationalsozialismus 1933–1934.] (1976).

30. Sture Järpemo, Väckelse och kyrkans reform. Från religiös sällskapsbildning i Stockholm till inre mission och samfund 1771–1858. [From the Forming of Religious Societies in Stockholm to Home mission and Baptist Congregation 1771–1858.] (1977).

31. Sven L. Anderson, En romantikens kyrkoman. Frans Michael Franzén och den andliga förnyelsen i Sverige under förra delen av 1800-talet. [Ein Kirchenmann der Romantik. Frans Michael Franzén und die geistliche Erneuerung in Schweden während des ersten Teils des 19. Jahrhunderts.] (1977).

32. Nils Staf, De svenska legationspredikanterna i Konstantinopel. [The Chaplains to the Swedish Legation in Constantinopel.] (1977).

33. Harry Lenhammar, Allmänna Kyrkliga Mötet 1908–1973. Målsättning och funktion. [The General assembly of the Church of Sweden 1908. 1973. Purpose and Function.] (1977).

34. Alvin Isberg, Svensk lutherdom i österled. Relationer till ryska och baltiska diasporaförsamlingar och minoritetskyrkor 1883–1941. [Schwedisches Luthertum im Osten. Beziehungen zwischen russischen und baltischen Diasporagemeinden und Minderheitskirchen 1883–1941.] (1982).

35. Ingemar Lindén, 1844 and the Shut door problem. (1982).

36. Ragnar Norrman, Konserverade änkor och kvinnor på undantag. Prästänkornas villkor i Uppsala stift 1720–1920 – från änkehjälp till änkepension. [„Übernommene“ Witwen und Frauen auf Altenteil. Bedingungen für Pfarrerswitwen im Bistum Uppsala, Schweden, 1720–1920. Von Witwenhilfe zur Familienpension.] (1993).

37. Harry Lenhammar, Kyrkan i sockenstämman. Uppvidinge härad/kontrakt ca1820 till 1860. [The Local Church in Parish Meetings. Uppvidinge Härad/ deanry, Sweden, from the 1820s to the 1860s.] (1994).

38. Scott E. Erickson, David Nyvall and the Shape of an Immigrant Church. Ethnic, Denominational, and Educational Priorities among Swedes in America. (1996).

39. Nils Kristenson, Rädda familjen. Kristen opinionsbildning i befolkningspolitiska och sexualetiska frågor under 1930-talet. [Saving the Family. The Christian Press and Public Opinion in Relation to the Politics of Population Growth and Sexuality Ethics during the 1930s in Sweden.] (1997).

40. Gunnar Granberg, Gustav III – en upplysningskonungs tro och kyrkosyn. [Gustav III – his Faith and Understanding of the Church as a King of the Age of Enlightenment.] (1998).

41. Nina Sjöberg, Hustru och man i Birgittas uppenbarelser. [Wife and Husband in the Revelations of St. Birgitta.] (2003).

42. Urban Claesson, Folkhemmets kyrka. Harald Hallén och folkkyrkans genombrott. En studie av socialdemokrati, kyrka och nationsbygge med särskild hänsyn till perioden 1905–1933. [A Church for a Social democratic Nation. Harald Hallén and the Emergence of the Swedish Folk Church. A Study in Social Democracy, Church and Nation-building with specific Interest in the Period 1905–1933.] (2004).

43. Nils-Eije Stävare, Georg Gustafsson – församlingsledare, predikant och förebedjare inom den svenska Pingströrelsen. [Georg Gustafsson – Churchleader, Preacher and Intercessor in the Swedish Pentecostal Movement.] (2008).

44. Torbjörn Aronson, Den unge Manfred Björkquist. Hur en vision av kristendomens möte med kultur och samhälle växer fram. [Manfred Björkquist’s Early Life and the Development of His Vision of Christianity, Culture and Society.] (2008).

45. David Bundy, Visions of Apostolic Mission. Scandinavian Pentecostal Mission to 1935. (2009).

46. Torbjörn Larspers, Konfessionalitet och medbestämmande. Evangeliska Fosterlands-Stiftelsens struktur och den nyevangeliska väckelserörelsens regional nivå fram till 1922. [Theological identity and Democracy. The Structure of the Swedish Evangelical Mission Society (Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen) and the Regional Level of the “New Evangelism” Revival Movement until 1922.] (2012).

47. Klas Hansson, Svenska kyrkans primas. Ärkebiskopsämbetet i förändring 1914–1990. [The Primate of the Church of Sweden. The Office of Archbishop in Transition 1914–1990.] (2014).

48. Mats Larsson, ”Vi kristna unga qvinnor”. Askers Jungfruförening 1865–1903 – identitet och intersektionalitet. [“We Christian Young Women” – The Asker Maiden Association 1865–1903 – Identity and Intersectionality.] (2015).

49. Fredrik Santell, Svenska kyrkans diakonistyrelse : Tillflöden och tillkomst, organisation och verksamhet intill 1938. [Svenska kyrkans diakonistyrelse: The Church of Sweden National Board for Parish Life. Incentives and Origin, Organisation and Work until 1938.]  (2016).

50. Birgitta Brodd, Ärkebiskop Erling Eidem i kyrkostrid och världskrig: En studie i förhållningssättet till Tyskland under andra världskriget med beaktande av de svensk-engelska kyrkorelationerna 1933–1945 belyst genom tre utrikesdepartement. (2017).

51. Andreas Wejderstam, Personlig och kyrklig förnyelse. Svenska kyrkan och Vadstenamötena 1943–1985. [Personal and Ecclesiastic Renewal. The Church of Sweden and the Vadstena Meetings 1943–1985.] (2019).

Uppsala Studies in Church History

Editor: Magnus Lundberg

Skrifterna i serien utges endast i digital form och är fritt tillgängliga på www.uu.diva-portal.org.

1. Magnus Lundberg, A Pope of Their Own: Palmar de Troya and the Palmarian Church, (2017).

2. Klas Hansson, Mottagning av ärkebiskop: Från tillträde i enkelhet till offentlig pompa (2017).

3. Patrik Andersson, En katolsk Ansgar för en katolsk kyrka: Ansgar- jubileer och historiebruk, 1920­­–1930, (2017).

4. Andreas Mazetti Petersson, Antonio Possevino’s Nuova Risposta: Papal Power, Historiography and the Venetian Interdict Crisis, 1606–1607. (2017).

5. Magnus Lundberg, Tomás Ruiz: Utbildning, karriär och konflikter i den sena kolonialtidens Centralamerika, (2017).

6. Helwi M Cadavid Yani, A Colombian Nun and the Love of God and Neighbour: The Spiritual Path of María de Jesús (1690s-1776), (2018).

7.  Lundberg, Magnus & James W. Craig. Giuseppe Maria Abbate: The Italian-American Celestial Messenger, 2018.

8.  Forsell, Gustaf. Race and Liberal Theology: Sveriges Religiösa Reformförbund in Interwar Sweden, 2019.

9.  Hahr Kamienski, Helena, Kristen lärare i rabbinsk tradition: Om Henrik Steen och Svenska Israelmissionen, 2019.

10. Hansson, Klas. Folklig protest och partipolitik: Kyrkornas Påskupprop 2005 för en humanare flyktingpolitik, 2019.