Gamla testamentets exegetik

Forskning

Publikationer

Om Gamla testamentets/ Hebreiska bibelns exegetik

Gamla testamentet eller Hebreiska bibeln har under två årtusenden lästs som helig text inom både judendom och kristendom. Många av de bibliska berättelserna och gestalterna återfinns även i Koranen. Bibeltexternas kulturella inflytande inom bildkonst, litteratur och film är djupgående. Därför kan bibeltexterna och deras olika tolkningar studeras både som religiösa och kulturella uttryck, såväl i historien som i vår samtid.

Att studera antika bibeltexter på källspråken, samt deras olika tolkningstraditioner, är att skaffa sig fördjupad kunskap om hur litteratur skapas och förändras genom olika historiska kontexter.

Gamla testamentets/ Hebreiska bibelns exegetik kan sammanfattas utifrån följande utgångspunkter:

  • Med tanke på bibeltexternas stora religiösa och kulturella betydelse är det angeläget att analysera deras tillkomst, innehåll och tolkningshistoria;
  • En mångfald av teorier och metoder används, från klassiska historisk-kritiska metoder till språkliga analyser och maktkritiska perspektiv, såsom feminism och postkolonialism. Receptionsstudier analyserar den pluralitet av meningar som läsare tillskrivit texterna genom historien;
  • Forskarämnets tvärvetenskapliga karaktär möjliggör samverkan med många andra akademiska ämnen och nätverk. Regelbundet seminariesamarbete sker i första hand med Nya testamentets exegetik, religionshistoria och semitiska språk
  • Sammantaget erbjuder Gamla testamentets/ Hebreiska bibelns exegetik en gedigen kunskapsbas där en rad olika infallsvinklar genererar nya perspektiv på bibeltexterna.

Nya perspektiv och samarbeten

Teologiska institutionen vid Uppsala universitet har, som första lärosäte i Norden, öppnat upp för en perspektivförändring inom exegetiken, som tidigare präglats av kristen terminologi. Det forskningsämne som tidigare har kallats Gamla Testamentets exegetik har nu den dubbla beteckningen Gamla Testamentets/ Hebreiska Bibelns exegetik vid Uppsala universitet. Ämnet definierar sig inte längre enbart som studiet av en del av den kristna Bibeln, utan i lika hög grad som studiet av den grundläggande texten i judisk tradition.
En ökad satsning på judisk tolkningshistoria har skett i samband med att Forum för judiska studier (FJS) etablerades vid Teologiska institutionen 2013. FJS bedriver en lokal verksamhet med gästföreläsningar och konferenser som skapat många nya kontakter forskare emellan.  Denna forumbildning tjänar som inspiration och orientering för aspirerande doktorander. Den har även lett till en nystart för det nordiska samarbetet inom judiska studier.

Samhällsrelevans

I det mångreligiösa samhället blir kunskap om religiösa texter på grundspråk allt viktigare. Exegetiska färdigheter behövs för att svara på de angelägna frågorna om vad som egentligen står i Gamla testamentet/ Hebreiska bibeln och hur detta har tolkats genom historien. För lärare, forskare och doktorander inom detta ämne ges många möjligheter att delta som sakkunniga i samhälls-och kulturdebatten, samt att ingå i olika internationella nätverk som arbetar med de bibliska texterna och deras tolkningars påverkan på våra samhällen.

Anställda och övriga verksamma

Länkarna nedan leder till universitetets personalkatalog.