Anmälan och antagning

Teologiska fakulteten utlyser lediga doktorandplatser en gång om året. Annonser för dessa platser når du via universitetets centrala jobbportal. För att antas till forskarutbildning hos oss måste du uppfylla både grundläggande och särskild behörighet. 

Ansökan kan göras till forskarstudier i följande ämnen: religionshistoria och global kristendom, religionsbeteendevetenskap och praktisk teologi, bibelvetenskap, kyrkohistoria och missionshistoria, etik, religionsfilosofi och systematisk teologi. 

Behörighetskrav 

För att vara behörig till studier på forskarnivå vid teologiska fakulteten måste du uppfylla grundläggande och särskild behörighet.

Ett grundläggande krav för att bli antagen till forskarutbildningen är att du har slutfört kurser om minst 240 högskolepoäng där åtminstone 60 av dessa utgörs av studier på avancerad nivå. För mer information om grundläggande och särskild behörighet, läs den allmänna studieplanen för det aktuella ämnet.

Urval av sökande

Den sökande måste ha en förmåga att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå. Speciell vikt läggs vid inlämnad projektbeskrivning, uppsatser på D-nivå och i förekommade fall på E-nivå, liksom vid studieresultatet inom det aktuella forskningsämnet eller annan dokumenterad förmåga av särskild betydelse för avhandlingsarbetet i ett visst ämne.

Kriterier till grund för urvalet: 

analytisk förmåga, metodisk stringens, teoretisk medvetenhet, förmåga till kritiskt tänkande, god förtrogenhet med för avhandlingsämnet relevant litteratur och primärmaterial, självständighet och originalitet, breda, för avhandlingsarbetet relevanta förkunskaper, skriftlig kommunikativ förmåga samt projektansökans relevans i relation till forskningsämnets inriktning och forskningsprogram.

Inlämning av ansökan 

Du ansöker till forskarutbildningen via universitetets Lediga jobb på webben. 

Dessa handlingar ska bifogas ansökan: 

  • registerutdrag som styrker grundläggande och särskild behörighet till utbildning på forskarnivå vid teologiska fakulteten. I förekommande fall bör även kopia av examensbevis bifogas,
  • ​en projektbeskrivning om 6 sidor (om det behövs kan ytterligare en sida för referenser läggas till) med följande rubriker: syfte, problemställning, metod, teoretisk ram, studiens relation till tidigare forskning och undersökningsmaterial för det framtida avhandlingsprojektet. Alla rubriker ska vara med, men behöver inte komma i denna ordning,
  • ifylld ansökningsblankett för antagning till forskarutbildning,
  • ​förslag till finansieringsplan för utbildning på forskarnivå - se Finansieringsform.
  • uppsatser som skrivits på D-nivå och i förekommande fall på E-nivå,
  • ​uppgift om vilken handledare som du har vidtalat,
  • sökandes bedömning av projektets genomförbarhet med hänsyn tagen till eventuella risker med det föreslagna materialet, samt för högriskprojekt förslag på alternativt material.

Samtliga handlingar och ifyllda blanketter ska bifogas webbansökan. Ofullständig ansökan kommer inte att beaktas. 

Ansökan om antagning till studier på forskarnivå

Finansieringsplan

Beslut om antagning

Samtliga ansökningar till forskarutbildningen granskas av fakultetsnämndens arbetsgrupp för utbildning på forskarnivå. Ett förslag till beslut om urval och antagning lämnas sedan till fakultetsnämnden.

Teologiska fakultetsnämnden fattar sedan beslut om antagning till utbildning på forskarnivå senast i juni det aktuella året. 

Meddelande om vilka som antagits skickas till alla sökande.

Kontaktperson: studierektor för forskarutbildningen Mohammad Fazlhashemi

Senast uppdaterad: 2023-12-05