Projekt

Etisk teori

Inom denna forskningsinriktning behandlas grundläggande frågeställningar inom etisk teori. Det gäller frågan om värden har en självständig existens oberoende av människans medvetande, liksom frågan om hur moraliska omdömen kan berättigas. Relationen mellan teologisk och filosofisk etik studeras, liksom frågan om hur etisk teori är relaterad till olika utformningar av människosyn och samhällssyn. Flera projekt bearbetar frågan om vad det är som kännetecknar det praktiska förnuftet och hur det praktiska förnuftet skiljer sig från teoretisk rationalitet.
Inom inriktningen analyseras centrala aspekter av kristen etik. Hur är moraliska övertygelser relaterade till sådana uppfattningar om verklighetens och människans beskaffenhet som möter inom skilda kristna traditioner? Bör en rimlig kristen etik utformas i allmänmänskliga termer eller har den någon unik innebörd? Kan den kristna etiken på ett trovärdigt sätt resa universalistiska anspråk i ett alltmer pluralistiskt samhälle?
Ambitionen är att relatera våra projekt inom etisk teori till den samtida filosofiska utvecklingen. Samtidigt relateras de även till judisk och islamisk teologisk etik. En viktig fråga gäller om religiösa traditioner ger några specifika bidrag till reflektion kring värdeteoretiska problem.
Kontaktperson: docent Per Sundman

Politisk etik och mänskliga rättigheter

Forskning kring socialetiska och politiskt filosofiska problem har sedan länge givit etikämnet i Uppsala dess särskilda profil. Här har bedrivits forskning om ideologikritik, äganderätt, riskvärdering, människosyn och etik inom liberal och socialistisk tradition. Här har också studerats teologins bidrag till berättigande av mänskliga rättigheter, etiska problemställningar i debatten om svensk biståndspolitik, samt etisk bedömning av internationella interventioner i interna konflikter.
En central fråga inom inriktningen gäller vad social rättvisa innebär. Vi studerar olika utformningar av rättviseteori och relaterar dessa till både filosofisk analys av politisk etik och olika religioners syn på samhälle och politik. Stor vikt läggs vid ett studium av skilda socialetiska teorier inom judisk, kristen och muslimsk tradition.
Ytterligare ett område som särskilt prioriteras inom inriktningen är studiet av de mänskliga rättigheterna. Hur ska man utveckla förståelsen av människans lika värde och hur ska skyddet av de mänskliga rättigheterna utformas? Vilken är relationen mellan lag, moral och politik inom den samtida diskursen om mänskliga rättigheter? Kan den liberala individualism som traditionellt präglar talet om de mänskliga rättigheterna förenas med den befrielsevision som finns inom skilda post-koloniala teorier och praktiker? Flera projekt inom etikämnet arbetar med dessa frågor och fokuserar särskilt på de utmaningar mot den traditionella västerländska tolkningen av de mänskliga rättigheterna som kommer från andra kulturer och från olika religiösa kontexter.
Kontaktperson: docent Helen Andersson

Praktisk etik

Studier i praktisk etik är efterfrågade av samhället både i Sverige och internationellt. Etikforskare i Uppsala bedriver flera intressanta projekt med hög samhällsrelevans. Det som särskilt kännetecknar vår profil är att frågorna inom praktisk etik alltid relateras till en teoretisk metareflektion. På detta sätt utmanar undersökningar inom praktisk etik etisk teori samtidigt som en genomtänkt teoretisk och metodologisk ansats för tillämpade undersökningar säkras.
Inom ramen för programmet bedrivs flera projekt. Till de områden som uppmärksammas hör särskilt miljöetik och djuretik, biomedicinsk etik och sexualetik. Vidare bedrivs forskning om ekonomisk etik samt om etik och skönlitteratur. Projekten inom inriktningen bearbetar skilda praktiskt etiska frågor i både filosofiska och teologiska perspektiv. Hur bör en hållbar global etik utformas? På vilka sätt kan skönlitteratur bidra till en effektiv och avancerad maktkritik? Vilka är de moraliska dimensionerna av den globala miljökrisen? Vilka explicita och implicita uppfattningar om människovärde finns inom den svenska sjukvården?
Vi är särskild intresserade av frågan om hur olika religiösa traditioner och skilda teologiska ansatser bidrar till en vidareutveckling av praktisk etik.
Kontaktperson: professor Elena Namli