Religionsfilosofi

Religionsfilosofin studerar av vad människor antar är sant, verkligt och gott när de engagerar sig i olika religiösa och sekulära livsåskådningspraktiker som kristendom, islam eller nyandlighet, eller som ateism, naturalism eller sekulär humanism. Det är en forskning som således varken är begränsad till en viss religion eller till religioner överhuvudtaget, eftersom också sekulära svar på människors livsfrågor studeras. Religionsfilosofin särskiljer sig från många andra former av religionsvetenskaplig forskning däri att fokus ligger på det centrala teoretiska innehållet (t.ex. gudsuppfattning, människosyn, natursyn, värdegrund och livsmening) i dessa livsåskådningspraktiker och hur ett sådant innehåll kan berättigas eller kritiseras. 

Pågående forskning vid institutionen har i huvudsak tre inriktningar (även om enskilda forskare och doktorander också arbetar med andra frågeställningar). För det första, bedrivs forskning kring frågor om tro och vetande, om relationen mellan naturvetenskap och religion, om teism, agnosticism och naturalism, om vetandets gränser och olika modeller för rationalitet. För det andra, studeras skilda gudsuppfattningar (t.ex. klassisk teism, öppen teism, panenteism, panteism och apofatism), olika förståelser av andlighet och mystik erfarenhet och deras språkliga uttrycksformer. För det tredje, analyseras religiös pluralism, religioners och livsåskådningars plats i det offentliga och hur olika former av religionskritik eller livsåskådningskritik kan och bör utformas i samhällsdebatten.

Forskningen i religionsfilosofi bedrivs inom ett omfattande internationellt nätverk av forskare och deltagande vid internationella konferenser som European Society for Philosophy of Religion och American Academy of Religion utgör ett självklart inslag i verksamheten. Gemensam forskarskola för doktorander genomför en gång per termin med systerämnet i Lund och vart annat år med religionsfilosofin vid Helsingfors universitet i Finland.

Senast uppdaterad: 2021-03-25