Etik

Etikämnet vid teologiska fakulteten befinner sig i skärningspunkten mellan religionsvetenskaplig forskning och filosofisk analys av moral. Pågående forskning fördjupar på olika sätt förståelsen av moral som ett socialt fenomen och dess relation till olika livsåskådningar. Internationellt och nationellt samarbete knyter våra projekt till flera forskningsstarka miljöer i Sverige och runtom i världen.

Det är tre inriktningar som prioriteras inom ämnet – etisk teori, politisk etik med mänskliga rättigheter och praktisk etik.  

En för oss central fråga gäller vad social rättvisa innebär. Vi studerar olika utformningar av rättviseteori och relaterar dessa till både filosofisk analys av politisk etik, rationalitetskritik och olika religioners syn på samhälle och politik. 

Ytterligare ett område som prioriteras är de mänskliga rättigheterna. Vilken är relationen mellan de mänskliga rättigheters rättsliga, moraliska och politiska dimensioner? Kan den liberala individualism som traditionellt präglar talet om de mänskliga rättigheterna förenas med den befrielsevision som finns inom skilda post-koloniala teorier och praktiker? 

Studier i praktisk etik är efterfrågade av samhället både i Sverige och internationellt. Etikforskare i Uppsala bedriver flera intressanta projekt med hög samhällsrelevans. Det som särskilt kännetecknar vår profil är att frågorna inom praktisk etik relateras till en teoretisk metareflektion. På detta sätt utmanar undersökningar inom praktisk etik etisk teori samtidigt som en genomtänkt teoretisk och metodologisk ansats för tillämpade undersökningar säkras.

Till de områden som uppmärksammas hör särskilt miljöetik, AI etik och sexualetik. Vidare bedrivs forskning om ekonomisk etik samt om etik och skönlitteratur. Vi är särskild intresserade av frågan om hur olika religiösa traditioner och skilda teologiska ansatser bidrar till en vidareutveckling av praktisk etik.  

Senast uppdaterad: 2021-03-25