Tentamen

Tentamensanmälan

gör du i Studentportalen senast två veckor före tentamenstillfället. Klokast är att du anmäler dig till alla ordinarie tentamenstillfällen på en gång. Alla salstentor är anonyma. När du anmäler dig till tentan får du en kod som du skriver på tentan istället för ditt namn. På det sättet vet inte läraren vem som har skrivit tentan när han eller hon rättar den. 

Förhinder att delta i tentamen

Om du av någon anledning inte kan närvara vid ordinarie tentatillfälle hänvisas du till omtentatillfället. Missar du båda dessa tillfällen hänvisas du till nästa termins tenta-tillfällen. Inga undantag medges.

Hämtning av rättad tenta

I Studentportalen får du veta när en tenta är rättad. Du kan då hämta ut den på Teologiska institutionens expedition mot uppvisande av legitimation. Tentaresultatet ser du på din sida i Studentportalen. OBS! Om du vill begära omprövning av ditt tentaresultat får du inte hämta ut originaltentan!

Omtentor på "gamla" A-kursen (kurskod 5RT001)

I Studentportalen under Tentamensanmälningar hittar du information om framtida omtentor. Där måste du även annmäla dig. Observera att anmälan måste ske, det går inte längre att dyka upp på tentan och hoppas på plats.


Nya regler gällande skriftliga prov (tentamen)

Från och med höstterminen 2015 så har nya riktlinjer för genomförande av skriftliga prov vid Uppsala universitet tagits fram.

Instruktion för studenter

 1. Studenterna ska i den tid och ordning som institutionen beslutar anmäla sig till ett provtillfälle och till provet medta egna pennor, radergummi och giltig fotolegitimation.

 2. Endast studenter som anmält sig till prov i den tid och ordning som institutionen har beslutat får delta i provet. Det är inte möjligt att anmäla sig i tentamenslokalen.

 3. Giltig fotolegitimation krävs för att delta i prov, utan giltig fotolegitimation har en student inte rätt att tentera. Studenterna ska placera giltig fotolegitimation väl synlig vid sin skrivplats och uppvisa legitimationen vid inlämning.

 4. Om en student som ska tentera har en funktionsnedsättning och av studentavdelningens samordnare för studenter med funktionsnedsättning beviljats stöd genom särskilda åtgärder, ska studenten anmäla detta till institutionen i den tid och ordning som institutionen har beslutat.

 5. Skriftligt prov ska börja på utsatt klockslag. Därför är det viktigt att komma i god tid, så att tentamensvakterna hinner anvisa studenterna plats innan provet börjar.

 6. Studenterna ska före provets början placera ytterplagg, väskor och mobiltelefoner på av tentamensvakterna anvisad plats. Mobiltelefoner ska vara avstängda. Under pågående prov får väskor öppnas endast i närvaro av tentamensvakt.

 7. Endast de kladdpapper och svarspapper som delas ut av tentamensvakterna får användas. Endast hjälpmedel som anges som tillåtna på provuppgifterna får användas.

 8. Studenterna ska anvisas plats av tentamensvakterna.

 9. Studenter som kommer efter att provuppgifterna börjat delas ut ska vänta utanför tentamenslokalen till 25 minuter efter utsatt tid. Innan de släpps in och anvisas plats i lokalen ska de informeras om aktuella ordningsregler. Studenter som kommer senare än 30 minuter efter utsatt starttid får inte delta i provet.

 10. Studenter får inte lämna lokalen under de första 45 minuterna av provtiden.

 11. I tentamenslokalen ska råda ordning och tystnad. Den som inte följer tentamensvaktens tillsägelser rörande ordningen kan av huvudansvarig tentamensvakt uppmanas att avbryta provet och lämna lokalen. Studenten ska lämna in svarspapper med anonymitetskod, visa giltig fotolegitimation och prickas av på anmälningslistan.

 12. Det är inte tillåtet för studenter att låna hjälpmedel av varandra under provtiden. Studenterna är skyldiga att vid anmodan visa upp papper eller hjälpmedel under provtiden. Den som vägrar anses hindra provet och ska därför avvisas från tentamenslokalen. Beslut om avvisning fattas av huvudansvarig tentamensvakt.

 13. Om en student lämnar sin skrivplats under provtiden ska han/hon, för att inte utsätta sig för misstanke om fusk, på lämpligt sätt dölja sina svar så att andra inte kan läsa dem.

 14. Alla studenter som deltar i provet ska efter avslutat prov lämna in sina svar med anonymitetskod på varje svarspapper och visa giltig fotolegitimation. Detta gäller även studenter som lämnar in s k blankt svar.

 15. Studenterna ska efter att ha lämnat in sina svar och efter att tentamensvakt räknat antalet svarspapper bekräfta antalet svarspapper genom att signera enligt anvisning från tentamensvakt.

 16. Enligt 10 kap 1 § högskoleförordningen får disciplinära åtgärder, dvs varning eller avstängning upp till sex månader, vidtas mot studenter som bl a

− med otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid prov eller när studieprestationen annars ska bedömas,

− stör eller hindrar undervisning, prov eller annan verksamhet inom ramen för utbildningen vid högskolan.