Studieuppehåll och studieavbrott


Om du under minst en termin har bedrivit studier inom något av institutionens utbildningsprogram, så kan du göra ett studieuppehåll. Det finns också en möjlighet att göra ett studieavbrott från både kurs och program.

Studieuppehåll på program

Med studieuppehåll avses ett tidsbegränsat uppehåll i studierna som anmälts till institutionen. Studieuppehåll kan sökas av dig som under minst en termin har bedrivit studier vid något av institutionens program. Efter studieuppehållet är du berättigad att med platsgaranti få fortsätta dina studier. Detta förenas dock med villkoret att anmälan inför den termin då studierna ska återupptas sker vid ordinarie anmälningstillfälle (15 april för höstterminen resp. 15 oktober för vårterminen).

För att kunna beviljas ett studieuppehåll krävs att du kan visa på särskilda skäl. Särskilda skäl kan vara sociala, medicinska eller andra omständigheter, som t ex vård av barn, studentfackliga uppdrag eller militärtjänst.

Institutionens beslut om studieuppehåll avser en bestämd tidsperiod. Uppehåll medges för högst två terminer i taget och endast för hela terminer. Om du efter den beviljade periodens utgång önskar förlänga sitt studieuppehåll ytterligare måste du göra en ny ansökan.

Om du underlåter att följa den föreskrivna ordningen med ansökan om studieuppehåll riskerar du att förlora möjligheten att fortsätta dina studier. Någon rätt att få återuppta dina studier med stöd av Högskoleförordningen föreligger inte om du på eget bevåg - utan något beslut om studieuppehåll från institutionen - har gjort ett uppehåll i dina studier. En student som inte deltar i studierna utan att anmäla studieuppehåll anses ha avbrutit sina studier.

Studieavbrott på program

Studieavbrott görs om du helt och hållet vill avsäga dig din programplats. Detta innebär att du måste söka programmet på nytt om du vid ett senare tillfälle skulle vilja återuppta dina studier.