Masterutbildning i diakonivetenskap

För att stärka möjligheterna till diakonal vidareutbildning öppnar Teologiska institutionen vid Uppsala universitet höstterminen 2017 för möjligheten att läsa en diakonivetenskaplig masterutbildning. Behörigheten till den nya utbildningsvägen är i princip densamma som för att söka diakonutbildning inom Svenska kyrkan, vilket betyder att utbildningen är tillgänglig också för diakoner som inte har en religionsvetenskaplig grundutbildning, till exempel sjuksköterskor och socionomer.

Profilen på utbildningen är knuten till den forskning som bedrivs vid Centrum för forskning om religion och samhälle. Det betyder att välfärdsfrågor, frågor om diakoni som profession, diakonins teologiska motivering och genusaspekter står i centrum, men genom valfriheten i kursupplägget och magister- eller masteruppsatsen får du också möjlighet att inrikta dig mot ett specialområde som intresserar just dig.

Kortfattat ser upplägget ut så här:

Termin 1                

Kyrko- och missionsstudier D1, 15 hp:

  • Teori och metod 7,5 hp

  • Litteraturkurs 7,5 hp, väljs bland följande:

  • Kyrkans identitet i en mångkulturell och mångreligiös kontext

  • Kyrkans sociala ansvar: Diakoni igår och idag                                                                               

Valfria kurser om 15 hp på grund- eller avancerad nivå

Termin 2

Valfria kurser om 15 hp på avancerad nivå

Kyrko- och missionsstudier D2, 15 hp:

  • Två litteraturkurser om 7,5 + 7,5 hp:

  • Fördjupning i vetenskapsteori

  • Kristi sargade kropp - om kyrkan som en solidarisk gemenskap

eller, om du vill ta ut magisterexamen

Magisteruppsats om 15 hp

Termin 3

Valfria kurser om 30 hp på avancerad nivå, alt. 15 hp på grund- och 15 hp på avancerad nivå

Termin 4

Kyrko- och missionsstudier E, 30 hp:

Masteruppsats 30 hp

eller, om du redan har skrivit magisteruppsats

Masteruppsats 15 hp och två litteraturkurser om 7,5 + 7,5 hp:

  • Kristi kyrka och de många kyrkorna

  • Genus, diakoni och professionalisering

Utbildningen leder till en Teologie magister- eller masterexamen med Kyrko- och missionsstudier som huvudområde. Du påbörjar utbildningen genom att anmäla dig till den inledande kursen, Kyrko- och missionsstudier D1. Därefter har du möjlighet att läsa utbildningen på hel-, halv eller kvartsfart.

De valfria kurserna kan antingen utgöras av kurser vid Teologiska institutionen eller annan utbildningsanordnare. För dig som vill ta ut en masterexamen rekommenderas att 30 hp av de valfria poängen utgörs av grundkursen Diakonivetenskap, 30 hp (distans, halv- eller kvartsfart).

Här nedan hittar du länkar till mer information om studiegången och kursernas innehåll:

Har du frågor, kontakta gärna:

Ninna Edgardh, professor i Kyrkovetenskap

Pär Ottoson, Studievägledare