Mänskliga rättigheter


Kurserna inom ämnesområdet ger dig kunskaper om mänskliga rättigheter ur olika perspektiv: folkrättsliga, filosofiska, statsvetenskapliga och religionsvetenskapliga.

De vänder sig till dig som har för avsikt att arbeta inom mellanstatliga organisationer, departement och myndigheter, skola och massmedia, samt olika typer av icke-statliga organisationer som är inriktade på internationell verksamhet och tillämpning av skilda konventioner om mänskliga rättigheter.

Några exempel på kurser som erbjuds är Mänskliga rättigheter och demokrati, Mänskliga rättigheter i Sverige och Europa, Rättighetsdiskurs, kultur och makt, Religion, mänskliga rättigheter och global rättvisa. De ges både som fristående kurser på avancerad nivå och på Masterprogrammet i mänskliga rättigheter.

Kurserna syftar till att ge studenten kompetens att arbeta med mänskliga rättigheter inom skilda områden och i olika sammanhang. Det kan handla om internationella organ, statsförvaltning, svenska och internationella NGO:s, utbildning, journalistik etc.

De syftar vidare till att ge studenten förmågan att självständigt, sakligt och kritiskt arbeta med frågor om hur mänskliga rättigheter skall uttolkas, utvecklas och implementeras samt till att ge fördjupade kunskaper om och förmåga att tillämpa relevanta teoribildningar och metoder inom området mänskliga rättigheter.