Teologens ämnesområden


Studier vid teologen bedrivs inom totalt sju ämnesområden. Alla kurser som ges vid institutionen tillhör något av dessa ämnen. Fem av dessa ingår som huvud- eller biområde inom kandidatprogrammet i religionsvetenskap.

Ämnesområden som kan väljas inom kandidatprogrammet i religionsvetenskap:

Bibelvetenskap

I bibelvetenskapen studerar man de bibliska språken och de bibliska texterna, deras bakgrund, tillkomst, betydelse och kulturella inflytande.

Kyrko- och missionsstudier

I kyrko- och missionsstudier studerar man den kristna kyrkan i dess olika konfessionella former samt kyrkornas samspel med samhället lokalt och globalt, i historia och nutid.

Religionshistoria och Religionsbeteendevetenskap

I Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap studeras icke-kristna traditioner globalt och lokalt samt de ömsesidiga relationerna mellan religion och samhälle och den religiösa erfarenheten som psykologiska processer på individ-, grupp- och samhällsnivå.

Tros- och livsåskådningsvetenskap

Inom tros- och livsåskådningsvetenskapen studeras livsåskådningars och religioners innehåll samt deras betydelser för etiska och religionsfilosofiska problem.

Yrkesrelaterad religionsvetenskap


Övriga ämnen:

Mänskliga rättigheter

Religionsvetenskap