Historik - Teologiska institutionen

Uppsala universitet grundades år 1477. Ända sedan dess har teologiska fakulteten, som institutionen ligger under, bedrivit teologisk forskning och undervisning. Först år 1831 började man dock utbilda blivande präster för tjänst i Svenska kyrkan.

Innan dess hade många av dem kompletterat sin prästutbildning genom universitetsstudier vid den filosofiska fakulteten. I slutet på 1700-talet var ca 40 procent av alla studenter vid universitet blivande präster.

Flera av dagens forskningsämnen har sitt ursprung i de klassiska teologiska ämnena exegetik, dogmatik och kyrkohistoria. Under 1900-talets senare del upplöstes den nära kopplingen till Svenska kyrkan. Både utbildningen och forskningen förändrades.

Nya frågor om andra religiösa traditioner än den kristna och frågor om religionernas roll i samhället har tillkommit. Teologiska institutionens undervisnings- och forskningsinriktning har breddats så att den idag bedriver forskning inte bara kring frågor som rör kristendomen och kyrkorna, utan också om allmän religionsvetenskap, etik och livsåskådningsfrågor. 

Institutionens lokaler ligger i Hus 1 Philologicum, vid campus Engelska parken – en byggnad som stod klar 1885 och som under årens lopp inrymt en lång rad av institutioner. Ursprungligen fanns här fysik, allmän kemi, åkerbrukskemi, mineralogi och geologi.

Byggnaden var universitetets största vid sidan om Carolina och universitetshuset. När huset stod klart fanns varken gas- eller vattenledningar installerade utan uppvärmning fick ske med eldning av kol. Byggnaden är ombyggd och kompletterad genom åren. Den största ombyggnationen skedde 1949.