Missionsvetenskap

Innehåll:

Global kristendom

Global kristendom, som den studeras i Uppsala, handlar om kristna i Afrika, Asien, Latinamerika, Oceanien och förbindelser mellan kristna i dessa världsdelar och Europa och Nordamerika. Forskningen rymmer såväl ett diakront som ett synkront perspektiv. Tidsmässigt fokuserar vi på perioden från och med cirka 1500. Det är en prioriterad uppgift att studera konkreta historiska exempel på västerländsk mission i världen bortom Europa. Genom empiriska och teoretiskt medvetna studier vill missionsvetenskapen i Uppsala bidra till att dokumentera, analysera och problematisera kristet liv och verksamhet i skilda tider och på olika platser.
Som forskare i Sverige har vi unik tillgång till svenska missionsarkiv, svenskspråkiga missionspublikationer och svenska missionärers erfarenheter, minnen och privata samlingar. Vi har därmed också ett särskilt ansvar i den internationella forskarvärlden att inventera, analysera och presentera detta material så att det blir tillgängligt för en större forskargemenskap. Missionsvetenskapen i Uppsala vill fortsätta att förvalta detta arv och staka ut nya områden att beforska inom fältet svensk mission.
Religioner sprids i huvudsak inte genom propaganda utan genom folkomflyttningar. Vår tid ser gigantiska folkomflyttningar, frivilliga såväl som påtvingade. Bland flyktingar och migranter från Afrika, Mellanöstern och Asien finns ett stort antal kristna. Inom Global kristendom är studiet av kristnas globala mobilitet ett angeläget forskningsfält.
Kontaktperson: docent Magnus Lundberg

Interreligiösa studier

Missionsvetenskapen i Uppsala förstår Interreligiösa studier som studier av hur kristna personer och grupper relaterar till andra religiösa grupper. Vår tyngdpunkt ligger på empiriska, kontextuellt förankrade studier av kristnas förhållande till andra religiösa grupper. Här ställs frågan om hur kristna förhåller sig till religiös mångfald. Strategierna för att möta mångfalden kan vara av intellektuellt, teologiskt slag: hur uppfattas kristna exklusivitetsanspråk i ett samhälle som förutsätter respekt för mångfald? Det kan också handla om sociala och politiska strategier: hur överlever en kyrka i ett samhälle där kristen mission är ifrågasatt eller förbjuden?
Ett centralt område inom missionsvetenskapen är forskning om omvändelse och omvändelseprocesser. I ett vidare sammanhang kan man tala om ”religiös förändring”. Sådan förändring kan bestå i övergång från en religion till en annan, men också i ett intensifierat förhållande till den egna religionen eller i att lämna sin religion utan att övergå till en annan. Forskning om religiös förändring inom missionsvetenskapen handlar om detta men också om förändringar inom kristna gemenskaper, till exempel då en kyrka ändrar karaktär genom att utvecklas i karismatisk riktning.
Kontaktperson: professor Kajsa Ahlstrand

Bibliotek

Forskningsnytt

Professor Mohammad Fazlhashemi prisas för sitt humanistiska engagemang
Årets Humtankpris går till Mohammad Fazlhashemi för att han "personifierar den humanistiska kunskapens betydelse för samhällsklimatet".  Humtankpriset delas ut till en akademiker som har lyft fram humaniora i offentligheten och visat att humaniora är relevant också utanför universiteten.


Forskare får miljonanslag

Det gäller professor Mattias Gardell, som beviljades medel för ett tvåårigt projekt med titeln ”Arga vita män? En studie av våldsbejakande rasism, korrelationen mellan organiserad och oorganiserad våldsbrottslighet och ultranationalismens affektiva dimensioner”. Det gäller också TD Per-Erik Nilsson som fick bidrag för ett fyraårigt projekt med titeln ”Radikalisering och våldsbejakande extremism: En analys av två mångtydiga begrepp i svenskt offentligt samtal”.


Forskningsprojekt analyserar protestantismens avtryck i nordisk rätt

Tack vare ett anslag om 8,2 miljoner kronor är det nu möjligt för teologer och jurister i Norden att genomföra jämförande studier av de källor som har betydelse för kyrko- och rättshistoria.

Det nystartade projektet "protestant Legacies in Nordic Law: Uses of the Past in the Construction of the Secularity of Law" (ProNoLa) ska undersöka sambandet mellan den Lutherska traditionen och den sekulära rätten i Norden under de senaste 500 åren.


Cusanus. Naturvetenskap och religion – ett forum för dialog och utbildning

Teologiska institutionen har tilldelats 1.022.304 USD av John Templeton Foundation för projektet ”Cusanus. Naturvetenskap och religion – ett forum för dialog och utbildning” / ” Science and Faith – A Platform for Dialogue and Education in Sweden.