Islamisk teologi och filosofi

Forskning inom islamisk teologi och filosofi vid Uppsala universitet befinner sig i sin linda. Forskning inom detta fält spänner över ett brett område som omfattar studium av islamiska livsåskådningar, filosofiska idétraditioner, teologiska tolkningstraditioner och ideologier som genom historien har präglat muslimska tankevärldar. Centralt i detta forskningsfält är teologitraditioner och filosofiska föreställningar som har utvecklats i spänningsfälten inom och mellan olika riktningar i islam. Detta rör såväl sunnitiska och shiitiska tolkningstraditioner som diverse skolbildningar och rättsskolor inom respektive riktning. Dit hör exempelvis sådana teologiska tolkningar som har banat väg för framväxten av olika riktningar inom politisk islam.
Till dessa skall läggas de föreställningar som har formats genom interaktionen mellan muslimsk kulturtradition och andra kulturer och bildningstraditioner. Det senare gäller specifikt föreställningar tillhörande muslimska tänkare som utvecklat nya tolkningstraditioner genom kontakter med andra kulturers tankegods under såväl förmodern tid som tidigmodern och modern tid.
Ett sådant område är exempelvis diskussionerna kring den rättighetscentrerade tolkningstradition som sätter människans rättigheter i centrum. En tolkningsmodell som är kritisk mot ett traditionellt pliktcentrerat perspektiv och ser på tro och religiositet som en mänsklig rättighet där den enskildes tro eller avsaknad av tro blir ovidkommande faktorer i fråga om medborgerliga rättigheter.
Kontaktperson: professor Mohammad Fazlhashemi

Bibliotek

Forskningsnytt

Professor Mohammad Fazlhashemi prisas för sitt humanistiska engagemang
Årets Humtankpris går till Mohammad Fazlhashemi för att han "personifierar den humanistiska kunskapens betydelse för samhällsklimatet".  Humtankpriset delas ut till en akademiker som har lyft fram humaniora i offentligheten och visat att humaniora är relevant också utanför universiteten.


Forskare får miljonanslag

Det gäller professor Mattias Gardell, som beviljades medel för ett tvåårigt projekt med titeln ”Arga vita män? En studie av våldsbejakande rasism, korrelationen mellan organiserad och oorganiserad våldsbrottslighet och ultranationalismens affektiva dimensioner”. Det gäller också TD Per-Erik Nilsson som fick bidrag för ett fyraårigt projekt med titeln ”Radikalisering och våldsbejakande extremism: En analys av två mångtydiga begrepp i svenskt offentligt samtal”.


Forskningsprojekt analyserar protestantismens avtryck i nordisk rätt

Tack vare ett anslag om 8,2 miljoner kronor är det nu möjligt för teologer och jurister i Norden att genomföra jämförande studier av de källor som har betydelse för kyrko- och rättshistoria.

Det nystartade projektet "protestant Legacies in Nordic Law: Uses of the Past in the Construction of the Secularity of Law" (ProNoLa) ska undersöka sambandet mellan den Lutherska traditionen och den sekulära rätten i Norden under de senaste 500 åren.


Cusanus. Naturvetenskap och religion – ett forum för dialog och utbildning

Teologiska institutionen har tilldelats 1.022.304 USD av John Templeton Foundation för projektet ”Cusanus. Naturvetenskap och religion – ett forum för dialog och utbildning” / ” Science and Faith – A Platform for Dialogue and Education in Sweden.