Systematisk teologi med livsåskådningsforskning

Systematisk teologi med livsåskådningsforskning är studiet av religiösa och icke-religiösa tros- och livsåskådningar i historia och nutid. Traditionellt sett har ämnet två tydliga tyngdpunkter, dels i studiet av kristen trosåskådning och lärobildning, dels i studiet av utbredda livsåskådningar och idéströmningar i den moderna kulturen.

En typisk sida av den systematiska teologin är kombinationen av idéhistoriskt och filosofiskt studium av kristna trostolkningar, bland annat med sikte på problematisering och precisering av såväl kunskapsteoretiska som kontextuella kriterier för teologisk reflektion i samtiden. En inriktning som blivit alltmer aktuell i ämnet så som det bedrivs i Uppsala är frågan om relationen mellan kultur, konst och teologi. Hur påverkas den sekulära livsåskådningsreflektionen av att kulturen i vidare mening har ett bestämt religiöst arv som ständigt tränger sig på, inte minst i konst och litteratur? Kan film, litteratur eller musik bidra till en vidgning av metoder och modeller för att tänka kring livsåskådningsproblem?

Dessa frågor leder direkt över till ämnets andra tyngdpunkt, livsåskådningsforskningen, som kompletterar den systematiska teologin, med sin traditionella inriktning mot kristen dogmatik. Livsåskådningsforskningen representerar en mycket avgörande vidgning av den teologisk reflektionens område till att mer generellt beröra människors tros- och livsåskådningar i den västerländska kulturen. I Uppsala har livsåskådningsforskningen särskilt utvecklats i en empirisk riktning där ett kvantitativt och kvalitativt studium av livsåskådningstendenser i det svenska samhället har parats med en vidare filosofisk diskussion kring sekularisering, modernitet och vetenskapens ökande betydelse för livsorienteringen.

Sammantaget är systematisk teologi med livsåskådningsforskning i Uppsala ett interdisciplinärt orienterat ämne där dogmatikens hermeneutiska traditioner på ett fruktbart sätt möter samtida filosofi, sociologi och kulturteori.