Religionssociologi

Religionssociologi som forskningsämne innebär att studera religion som ett socialt fenomen. I fokus för forskning vid Uppsala universitet står interaktionen mellan religion och sociala processer på individ-, grupp- och samhällelig nivå. Vi vill förstå religion i det samtida samhället utifrån erfarenheter och praktiker hos olika kategorier av människor snarare än lärosystem och urkunder.
Historiskt sett har förhållandet mellan modernisering och sekularisering varit en huvudfråga inom religionssociologin. Pågående samhällsförändringar som globalisering, medialisering samt ökad religiös och kulturell mångfald kräver en mer komplex förståelse av religiös förändring. Detta innebär att religionssociologisk forskning behöver vidgas från kristna kyrkor och samfund till att inkludera religioner såsom islam och judendom, samt nya arenor för religion som välfärd, medier, skola och politik. Centrala frågor är hur betydelsen av dessa förändringsprocesser varierar utifrån sociala faktorer såsom klass, kön, ålder, etnicitet och sexualitet. Dynamiken mellan diskursiva och sociala strukturer är ett viktigt analytiskt ramverk.
Religionssociologi har en tydlig empiriskt inriktning och använder kvantitativa och kvalitativa samhällsvetenskapliga metoder för insamling och analys av data såsom enkät, intervju, och olika typer av textanalys.
Religionssociologi vid teologiska fakulteten i Uppsala har en stark tradition av forskning inom externfinansierade projekt, som ofta har formen av internationella samarbeten (jmf KOF11). Professorer, lektorer och doktorander deltar aktivt i nordiska och internationella samarbetsprojekt, organisationer och konferenser, samt i samhälls- och kulturdebatt. Detta innebär att forskningen i Uppsala är väl i linje med den internationella forskningsfronten inom religionssociologi. Under perioden 2013-2018 bedrivs en stor del av forskningen inom ramen för det mångvetenskapliga Linnéstödsprogrammet ”The Impact of religion: Challenges for Society, Law and Democracy” (http://www.crs.uu.se/Forskning/impactofreligion)  och i nära anknytning till Centrum för forskning om religion och samhälle (www.crs.uu.se).

För mer information om de pågående forskningsprogram.