Forskningsprogram

I ämnet bedrivs för närvarande forskning huvudsakligen inom ramen för två program, ‘Religion och modern vetenskap’ och ‘Religion och verklighet’. Dessa båda programmen tar upp centrala frågor för religionsfilosofin med avseende på teorier om vetenskapens, filosofins och religionens funktion, innehåll och räckvidd.

Religion och modern vetenskap

I forskningsprogrammet studeras olika typer av kunskaps- och rationalitetsanspråk som återfinns i vetenskapliga och religiösa sammanhang. De frågor som undersöks är bl.a. följande: Hur skall man förstå relationen mellan religion och vetenskap? Befinner sig religionerna i en djupgående konflikt med vetenskapliga teorier, metoder och förhållningssätt, föreligger en komplementär relation dem emellan eller är det fråga om helt skilda kategorier så att en kollision är omöjlig? När fungerar vetenskaper själva som en livsåskådning eller ideologi? Hur är kartläggningen av vetenskapens och religionens territorier beroende av filosofiska uppfattningar om vetenskapens och religionens funktion, innehåll och räckvidd?

Religion och verklighet

I forskningsprogrammet studeras relationen mellan vad vi bestämmer vara verkligt, och de begreppsbildningar som står oss till förfogande för det. I fokus står de olika debatterna om realism och konstruktivism. De frågor som undersöks är bl.a. följande: Kan religiösa uttryck uppfattas som refererande till en av oss oberoende verklighet? Kan vi över huvud taget tala om en verklighet som om den inte redan var begreppsliggjord? Hur är ett genusperspektiv tillämpbart i en filosofisk analys av metafysiska teorier? Innebär begreppslig relativism också epistemologisk relativism? Vilken roll spelar emotioner för vår verklighetsuppfattning? Kan man tänka sig ett sanningsbegrepp men olika uppfattningar om sanning? Finns det något samband mellan uppfattning om sanning och uppfattning om demokrati?

Länkar

Publikationer (DiVA)