Historik

När professuren i kyrkohistoria 1919 återbesattes fann de sakkunniga betydande svårigheter att skilja mellan meriterna för två av de sökande: docenterna Emanuel Linderholm och Knut B. Westman. Teologiska fakulteten uttalade att båda för framtiden borde knytas till fakulteten. Linderholm utnämndes till professor och Westman tillades 1920 professors namn, heder och värdighet; 1923–30 var han verksam som rektor för den teologiska högskolan i Taohwalun i Hunan, Kina. År 1930 inrättades för honom en personlig professur i missionshistoria och ostasiatisk religionshistoria.
1945 års s.k. universitetsberedning föreslog att denna professur vid hans avgång skulle ändras till en ordinarie professur i kyrkohistoria med missionshistoria. Därigenom knöts 1949 den unga disciplinen till ämnet kyrkohistoria. Vid 1973 års omläggning av den religionsvetenskapliga utbildningen beslöts att den skulle frikopplas från kyrkohistorieämnet och benämnas missionsvetenskap.
Professuren är idag finansierad genom Gustaf Leanders stiftelse; denna tillkom genom testamentariskt förordnande av nämndemannen och kyrkovärden Gustaf Leander (1883-1961) i Ekeby, Riala socken, med syfte att bekosta ”en missionsprofessur”. Universitetet mottog stiftelsen till förvaltning 1966. Från och med 2006 är tjänstens officiella benämning ”Gustaf Leanders professur i missionsvetenskap.

Professorer:

1930–1949
Knut B. Westman
(1881–1967)

1949–1975
Bengt Sundkler
(1909–1995)

1976–1996
Carl F. Hallencreutz
(1934–2001)

2006-
Kajsa Ahlstrand
(f. 1959)