Kyrkovetenskap

Kyrkovetenskap studerar de kristna kyrkornas och samfundens självförståelse och praxis i historia och nutid. Den kristna tron har tagit konkret gestalt i olika kyrkotraditioner och samfundsbildningar. För att förstå Kyrkan och hennes yttringar måste man därför studera dessa olika konfessionella uttrycksformer.

Utgångspunkten för ett kyrkovetenskapligt studium är alltså en kyrkas eller ett samfunds förståelse av sig själv, både hur den uppfattar sig som mänsklig gemenskap och som relaterad till Kristus, det vill säga det som kallas dess kyrkosyn eller ecklesiologi. Mot denna bakgrund beskriver och förklarar kyrkovetenskaplig forskning kyrkors och samfunds gudstjänstliv och sakramentsförvaltning, förkunnelse och själavård, ämbetsstruktur, kyrkoorganisation och församlingsuppbyggnad, ekumeniska strävanden, konfessionella strukturer, utformningen av gudstjänstrum och kyrkliga föremål.

Kyrkovetenskapen intresserar sig i princip för alla samfundsbildningar. Vid Uppsala universitet har ämnet sin huvudsakliga inriktning på de större kyrkor som finns i Sverige, Europa och USA. Forskningsfältet rör både dagens förhållanden och förfluten tid.