Historik

I 1655 års konstitutioner för Uppsala universitet stadgas att de båda professorerna i exegetik (bibelvetenskap) skulle föreläsa över Gamla respektive Nya testamentets kyrkohistoria. Genom ett testamente efter biskop Anders Kalsenius (1688–1750) i Västerås fick fakulteten möjlighet att inrätta en ny lärostol i ”teologiska prenotioner och theologia polemica”. Den skulle bära hans namn och innehavaren benämnas ”professor kalsenianus”. År 1790 fastslog Kungl. Maj:t att den s.k. förste teologie professorn skulle föreläsa i ”historia ecclesiastica veteris et novi testamenti samt i […] theologia pastoralis”. År 1806 övergick undervisningsskyldigheten i kyrkohistoria till den kalsenianska professuren.

Med inflytande från utvecklingen vid de tyska universiteten stärktes ämnets ställning under 1800-talet. År 1878 inrättades med statsmedel en professur i kyrkohistoria i Uppsala varvid kopplingen till det kalsenianska testamentet löstes, men dåvarande professor kalsenianus C.A. Cornelius övergick till att bli dess förste innehavare. År 1974 beslöts att professuren vid kommande ledighet skulle benämnas kyrkohistoria särskilt nordisk. År 1996 återgick benämningen till kyrkohistoria.

När Ingun Montgomery 1978 tillträdde tjänsten var hon den första kvinna som blivit professor i teologi vid ett nordiskt universitet.

Professorer:

1790–1802
Johan Lostbom
(1732–1802)

1803–1804
Lars Johan Palmberg
(1713–1804)

1806–1813
Levin Olbers
(1767–1824)

1814–1827
Sven Lundblad
(1776–1837)

1829–1835
Christian Eric Fahlcrantz
(1790–1866)

1836–1837
Johan Albert Butsch
(1800–1875)

1838–1844
Carl Jonas Almqvist
(1804–1844)

1845–1859
Lars Anton Anjou
(1803–1884)

1859–1860
Henrik Gustaf Hultman
(1817–1879)

1862–1886
Carl Alfred Cornelius
(1828–1893)

1886–1896
Robert Sundelin
(1847–1896)

1898–1917
Herman Lundström
(1858–1917)

1919–1937
Emanuel Linderholm
(1872–1937)

1937–1956
Gunnar Westin
(1890–1967)

1956–1977
Sven Göransson
(1910–1989)

1978–1984
Ingun Montgomery
(f. 1936)

1985–1995
Harry Lenhammar
(f. 1930)

1996– 2008
Ruth Franzén
(f. 1941)

2000–2003
Alf Tergel
(1935-2007)

2006–2014
Oloph Bexell
(f. 1947)

vt 2015
Carola Nordbäck
(f. 1963)

Länkar

Publikationer (DiVA)