Kyrkohistoria

Kyrkohistoria är studiet av den världsvida kyrkans 2000-åriga historia, utveckling och samspel med omgivande kulturer, ideologier och politiska system. Det handlar om kontinuitet och förändring. Det kristna budskapet har format individer och samhällen. Samtidigt har trons uttryck förändrats i mötet med omgivningen. Kyrkohistorieämnet undersöker och förklarar hur detta gått till.

Utgångspunkten i grundutbildningen är kyrkans start i den antika medelhavsvärlden. Sedan följer vi utvecklingen genom fornkyrkan, medeltiden, reformationstiden och fram genom den moderna tiden till idag. Fokus ligger på de nutida kristna kyrkorna i Europa och Nordamerika och deras historia.

Vid Uppsala universitet har ämnets huvudintresse länge legat på Sverige och Norden. Ekumenikens historia är ett växande forskningsfält. Exempel på nu pågående forskning är också personhistoriskt orienterade studier, den växelverkan som finns mellan Svenska kyrkan och folkrörelserna och frikyrkoväckelsen, och kyrkans roll i nationsbyggandet och relation till de samhällspolitiska frågorna. Ett annat forskningsområde rör pastoralhistoria. Läs mer om våra forskningsprogram.

Länkar

Publikationer (DiVA)