Etik

Ämnet etik vid teologisk fakultet befinner sig i skärningspunkten mellan religionsvetenskaplig forskning och en filosofisk analys av moralen. Etiken kan förstås som en teoretisk och kritisk analys av skilda moraluppfattningar, och i analysen av etiska teorier används i allmänhet moralfilosofiska angreppssätt.

Det teologiska etikämnet får emellertid sin speciella profil genom att studera olika livsåskådningars och religioners betydelse för moralen och etisk reflektion. Olika verklighetsuppfattningar och teorier om människan inverkar på utformningen av normativa etiska modeller. Skilda teorier om etisk rationalitet präglas av olika traditioner och sociala kontexter. Detta samspel mellan etik och livsåskådning fokuseras inom det teologiska etikämnet.

Inom den etiska forskningen studeras flera aktuella problem inom den tillämpade etiken. Det kan gälla frågeställningar inom biomedicinsk etik och vårdetik. Det kan också gälla frågor om naturens värde och djurs rättigheter. Arbetslivets etik och relationen mellan etik och ekonomi har studerats ingående inom det teologiska etikämnet. Detta gäller också sexualetiska problem, som i allmänhet då belyses i relation till feministisk teoribildning.

Samtidigt läggs stor vikt vid ett studium av grundläggande problemställningar inom etisk teori. De teoretiska frågorna om etisk rationalitet och moraliska omdömens eventuella sanningsanspråk, liksom uppgiften att konstruera och kritiskt granska normativa etiska modeller, är centrala forskningsuppgifter inom ämnet. För det teologiska etikämnet tillkommer frågan om relationen mellan etisk reflektion och skilda livsåskådningar. En viktig fråga gäller vilken vikt som tillkommer förnuft, erfarenheter och uppenbarelse som källor till en nutida kristen etik.

Forskning kring socialetiska och politiskt filosofiska problem har sedan länge givit etikämnet i Uppsala dess särskilda profil. Här bedrivs forskning kring teorier om rättvisa, hållbar utveckling och global rättvisa, olika utformningar av kristen socialetik, samt sådana frågor som gäller vad mänskliga rättigheter innebär och hur de skall berättigas. Läs mer om våra forskningsprogram.