Forskning på Teologen

Mekanismer bakom hatbrott och rasism

Professor i religionshistorik Mattias Gardell berättar om sin forskning på Uppsala universitets forskarpodd.


Har Jesus funnits?

Docent Cecilia Wassen håller föreläsning om ämnet.


Luthersk teologi och etik – i ett efterkristet samhälle

Detta forskningsprojekt söker klargöra och kritiskt granska innehållet i några centrala uppfattningar inom luthersk teologi och etik. Ett syfte är att analysera några viktiga teologiska och etiska positioner som möter hos Martin Luther själv. Till dessa hör hans speciella förståelse av synden, rättfärdiggörelsen, nåden, moralen och kallelsen.

Ett annat syfte är att analysera hur dessa uppfattningar vidareutvecklas i senare luthersk tradition. Luthersk tradition är ingalunda enhetlig, utan rymmer en mångfald skilda tolkningar. Avsikten är att klargöra några skilda hållningar som möter i luthersk tradition.

Ett tredje syfte är att kritiskt granska skilda positioner i luthersk tradition och att konstruktivt behandla frågan om vad som kan vara en fruktbar utformning av luthersk teologi och etik i dagens efterkristna och mångkulturella samhälle. Är det möjligt att utforma en luthersk teologi och etik som framstår som rimlig idag?

Den kritiska analysen av luthersk teologi och etik vilar sålunda på en analys av nutida nordeuropeisk kultur. Denna framstår till att börja med som efterkristen, vilket innebär att kristendomens ställning avsevärt har försvagats. Vidare är dagens samhälle senmodernt, vilket innebär att fasta livsåskådningar och religiösa tankesystem ifrågasätts.

Slutligen är dagens samhälle mångkulturellt, vilket innebär att kristen teologi befinner sig i dialog med ett stort antal skilda religiösa och icke-religiösa traditioner. Denna kulturella mångfald reser nya utmaningar för en luthersk teologi och etik som gör anspråk på att vara adekvat.

En nyansats i svensk lutherforskning

Inom svensk teologi har tidigare bedrivits en hel del lutherforskning. Den har främst varit idéhistoriskt inriktad, men tanken har ofta varit att genom ett studium av Luthers teologi söka nå insikt om hur en godtagbar teologi bör utformas idag. Svensk forskning om luthersk tradition har sällan syftat till en kritisk bedömning av uppfattningar inom denna tradition. På så sätt har ett idéhistoriskt studium fått tjäna normativa syften.

Detta projekt innebär en nyansats i svensk lutherforskning därigenom att en strikt åtskillnad görs mellan en teologihistorisk och en konstruktiv teologisk uppgift. För att klargöra centrala teman i luthersk tradition genomförs studier med en tydlig idéhistorisk inriktning. Från denna åtskiljs projektets kritiska och konstruktiva uppgift. Denna genomförs utan att någon religiös eller konfessionell ståndpunkt tas för given.